วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้วยคล้าย..ปิดทองหลังพระฯ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ประหยัด

อภิชาติ  เทียวพานิช  (คนซ้ายเสื้อเขียว) ดูงานห้วยคล้ายฯ.

อุดรธานี...ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับ...“การพัฒนาระบบต้นแบบ”...ตามโครงการ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมีพื้นที่ซึ่งมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินงานประสบความสำเร็จ คือ “...โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...”

...โดยเป็นพื้นที่ขยายผลของ...สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ภายใต้ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยทาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลพื้นที่...

เมื่อเร็วๆนี้...นายอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้นำสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งลงพื้นที่พร้อมกล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายฯ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ บ้านแสงอร่าม หมู่ 11 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นโครง-การที่...พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ รับเป็นโครง-การอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม 2546 และ ได้ปรับปรุงแล้ว เสร็จในปี พ.ศ.2551 แต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มี ระบบส่งน้ำและระบบการบริหารจัดการน้ำ...

ดังนั้น มูลนิธิชัยพัฒนา จึงเสนอต่อคณะกรรมการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังฯ ให้พิจารณา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายฯ เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบันฯ โดยคัดเลือกจากบรรดา อ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริ กว่า 1,000 แห่ง ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ เต็มที่ ต้องการจะ ขยายต้นแบบการพัฒนาในรูปแบบใหม่ คือ ทำเล็ก ประหยัดงบประมาณ เกิดการขยายผลเร็วในวงกว้าง และได้ประโยชน์สูงสุด

...ห้วยคล้ายมี ขนาดความจุของอ่าง 692,500 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำฝน 6.5 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,160.2 มม.ต่อปี ทำนบอ่างเป็น ดินกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร สูง 9.5 เมตร ระดับความสูงสันอ่าง 260 ม.รทก. น้ำในอ่าง 258 ม.รทก. มีพื้นที่รับน้ำ 800 ไร่ มีทางระบายน้ำล้น (spill way) ยาว 108 เมตร โดยมีแหล่งน้ำต้นทุนที่ไหลลงอ่างฯ มาจากร่องน้ำธรรมชาติ บริเวณ  อุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพานคำ ที่ไหลลงอ่าง 3 สาย ได้แก่ ห้วยสะสี่เหลี่ยม ห้วยบาง-ป่าเตย ร่องสามโพน นอกจากนี้ ยังมีสายน้ำย่อยๆ 12 สาย  ไหลลงพื้นที่เกษตร มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ในหน้าแล้งไม่มีน้ำไหลลงมาที่อ่างเก็บน้ำช่วงเดือนมกราคม-เมษายน...

ดังนั้น ชาวบ้าน...จึงช่วยกันนำ น้ำเข้านาโดยการขุดคลองขนาดเล็ก และ ทำฝายกั้นน้ำยกระดับน้ำ ให้สูงขึ้น ให้น้ำไหลเข้านาตัวเอง หรือ ใช้วิธีสูบน้ำขึ้นมาใช้ ซึ่งจะมี พื้นที่ที่รับน้ำได้ 800 ไร่ แต่วิธีการจัดการน้ำดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ หรือ ใช้ได้เพียง 200 ไร่ เพราะจะไม่มีน้ำฝนและน้ำที่ไหลจากลำห้วยมาสู่อ่าง และถ้าระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักจะมีประตูระบายน้ำที่...กรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการน้ำ โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้ดูแล มี ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกุญแจ มีกำหนดเวลาในการปิด-เปิด และการแบ่งเวรยามดูแลอย่างแข็งขัน

โดย...สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ทำหน้าที่เป็นแกนประสานให้ เกิดการบูรณาการ  องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบน้ำ และ ด้านกระบวนการ เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา ของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และ องค์ความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์  ของ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ใน...สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งได้รับงบประมาณจาก  จังหวัดอุดรธานี  การสนับสนุนเครื่องจักรกล จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

....ผลที่เกิดขึ้นจาก  ทำงานร่วมกันของหลาก หลายภาคี ทำให้สามารถ บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กลายเป็นต้นแบบการพัฒนา ที่นำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ สามารถ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยใช้หลักการดำเนินงานโครงการ ซึ่งให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความพร้อม ที่จะลุกขึ้นมา  ทำงานด้วยตนเอง ตามหลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” และมีความ เชื่อมั่นศรัทธาตามแนวพระราชดำริ...!!

 

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

อุดรธานี...ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับ...“การพัฒนาระบบต้นแบบ”...ตามโครงการ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมีพื้นที่ซึ่งมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินงานประสบความสำเร็จ 13 มี.ค. 2555 12:56 ไทยรัฐ