วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปสช.ชงหลักสูตร 'ระบบหลักประกันสุขภาพ' ลงตำราป.ตรี

สปสช.จับมือราชภัฏอุดรธานี ยกระดับพยาบาลชงหลักสูตร “ระบบหลักประกันสุขภาพ” เข้าในตำราเรียน ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 เดือนมิถุนายนนี้...

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก (สพช.) กล่าวว่า สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปสช. เขต 8 อุดรธานีกับสถาบันพระบรมราชชนก และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพและเครือข่าย หน่วยบริการ ในการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ในระบบบริการปฐมภูมิอีสานตอนบน และพัฒนาหลักสูตรระบบหลักประกันสุขภาพไทยในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบหมายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายหน่วยบริการ ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีได้ร่วมกับ สปสช.เขต 8 อุดรธานี พัฒนาศักยภาพและยกระดับการทำงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในปี 2552-2554

ทั้งนี้ โดยอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1,280 คน และในปี 2555 มีแผนอบรมเพิ่มเติมอีก 2 รุ่น จำนวน 220 คน เพื่อเติมเต็มให้ครอบคลุม 972 แห่งในพื้นที่อีสานตอนบน และมีแผนการสร้างเครือข่ายวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพยาบาลเวชปฏิบัติ การจัดการองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ในระบบบริการปฐมภูมิอีสานตอนบน ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในภาคอีสานให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดต่อประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข ไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างแท้จริง

รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวถึงการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระบบหลักประกันสุขภาพไทยว่า ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมกับ สปสช.เขต 8 อุดรธานี พัฒนาหลักสูตรวิชา “ระบบหลักประกันสุขภาพไทย” เปิดสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ซึ่งจะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในภาคเรียนที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2555 นี้ และกำลังเตรียมแผนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาขยายให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งในประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ในปีต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความยั่งยืนผ่านระบบการศึกษา

ด้าน นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ โฆษก สปสช. และผู้อำนวยการ สปสช. เขต 8 อุดรธานี กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาคีเครือข่ายจะรวมพลังกันสร้างหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง และเป็นประโยชน์ของการทำงานแบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการทำงานซึ่งกัน และกันเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาคีเครือข่าย และเป็นการสร้างโอกาสให้กับหน่วยงานภาคีที่เป็นแม่ข่าย ได้ยกระดับการพัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารแบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ.

สปสช.จับมือราชภัฏอุดรธานี ยกระดับพยาบาลชงหลักสูตร “ระบบหลักประกันสุขภาพ” เข้าในตำราเรียน ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 เดือนมิถุนายนนี้... 13 มี.ค. 2555 10:43 13 มี.ค. 2555 12:04 ไทยรัฐ