วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับตรงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ถึง 2 มี.ค.นี้...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ การรับนักศึกษา (Admission) ในกลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ GAT (General Aptitude Test), PAT 2 (Professional and Academic Test)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- โสด
- อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา
- ในกรณีที่เป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
- ในกรณีที่เป็นชาย ขนาดของร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และไม่อยู่ในระหว่างได้รับหมายเรียก หรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) หากแก้ไขให้เป็นปกติโดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าโรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าการขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเข้ารับราชการ ก็ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป

การสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร
- จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ในราคาชุดละ 100 บาท เวลา 09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือ download ใบสมัครทาง website:  www.nurse.police.go.th

- การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) ผู้ที่ซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจชำระเงินค่าสมัครคนละ 250 บาท, ผู้ที่ downloadใบสมัคร ชำระเงินค่าสมัครคนละ 350 บาท (เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

จำนวนที่ต้องการ
ทั้งเพศชายและหญิงจำนวน  14  คน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330
โทร. 02-2076085, 02-2076083, 02-2076097
E-mail: policenc@royalthaipolice.go.th  
Website: http://www.nurse.police.go.th

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนม.6 ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ถึง 2 มี.ค.นี้... 11 ก.พ. 2555 15:27 11 ก.พ. 2555 16:35 ไทยรัฐ