บริการข่าวไทยรัฐ

สตูลขานรับนโยบายห้องเรียนสีขาวของ ศธ.

ผอ.สพป.สตูล เผยเริ่มใช้นโยบายโครงการห้องเรียนสีขาว กระทรวงศึกษาธิการลงสู่สถานศึกษา ใช้ครูเป็นพลังสำคัญในการตักเตือน ถ่ายทอดความรู้ ให้เยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข...

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สตูล กล่าวว่า สพป.สตูล ขานรับนโยบายโครงการห้องเรียนสีขาว กระทรวงศึกษาธิการลงสู่สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักและกลุ่มเพื่อนนักเรียน นักศึกษา เป็นพลังสำคัญ ที่จะนำมาใช้ในการตักเตือน ถ่ายทอดความรู้ กระตุ้นเตือนเพื่อนนักเรียนด้วยกันในการป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอุบัติภัยในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนของประเทศเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

โดยห้องเรียนสีขาว ภายในห้องเรียนต้องมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ยาเสพติด และอุบัติภัย 2. การดูแลช่วยเหลือโดยมีนักเรียนแกนนำดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อน แก้ปัญหาพฤติกรรมของเพื่อน และรายงานครูที่ปรึกษาในการแก้ไข 3. นักเรียนนักศึกษามีหลักธรรมในการครองตนและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 4. มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างความสามัคคี และนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สพป.สตูล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวของสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นต้นจากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา.