วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยพัฒนาปาล์มสายพันธุ์ใหม่ทรัพย์ ม.อ.1 ทนแล้ง ผลผลิตต่อไร่สูง

ปาล์มลูกผสมฯ ทรัพย์ ม.อ.1

วันวานเดินเก็บข้อมูลงาน วันนักประดิษฐ์ ปี 55 ที่ในปีนี้จัดขึ้นที่ เมืองทองธานี โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งานดังกล่าวมีการนำสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆมาจัดแสดงให้ประชาชน นักศึกษาที่สนใจ ซึ่งหลายเรื่องนำมาเปิดตัวในงานนี้ และ พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า พันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ.1” เป็นหนึ่งในจำนวนนี้

นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมชนิดเดียวของประเทศไทยที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุด เมื่อเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ เช่น ถั่วเหลือง มะพร้าว โดยมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและการจ้างตลอดห่วงโซ่ในภาคการผลิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพืชดังกล่าวมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ยาวนาน ดังนั้น หากเกษตรกรมีการใช้พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ หรือพันธุ์ที่เก็บเมล็ดจากโคนต้นมาปลูก จะส่งผลเสียทั้งด้านผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร


ฉะนี้...อาจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และคณะ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหา-วิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงได้วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มขึ้นใหม่ กระทั่งได้ พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า พันธุ์ “ทรัพย์ม.อ.1” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก วช.

อาจารย์ธีระ เปิดเผยว่า...ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 4 ล้านไร่ และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยตามแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มฯ ของชาติ ได้กำหนดให้มีการขยายพื้นที่ปีละประมาณ 4 แสนไร่/ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันปาล์มที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งด้านบริโภค อุปโภคและนำไปใช้ด้านพลังงาน ทีมวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาปาล์มฯ เพื่อให้มีผลผลิตสูง และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย


สำหรับการศึกษา และขั้นตอนการวิจัยนั้น เริ่มตั้งแต่การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุกรรมที่ปลูกในประเทศไทย แล้วเก็บรวบ– รวมจากแปลงเกษตรกรซึ่งเป็นปาล์มลูกผสมเทเนอร่า เราเก็บมาทั้งหมด 30 แปลง แปลงละ 4 ผล โดยใช้เวลา 7-8 ปี แล้วนำมาปลูกรวบรวมที่แปลงในสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกันได้มีการเก็บข้อมูลวิจัย ข้อมูลผลผลิต และข้อมูลการเจริญเติบโตของเชื้อพันธุกรรมที่เรารวบรวมมา

หลังจากนั้นทำการคัดเลือก ต้นปาล์มที่มีลักษณะผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี มีการจำแนกเชื้อพันธุกรรมออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ ดูล่า เทเนอร่า (ที่ได้จากการผสมระหว่างต้นพ่อพันธุ์พิสิเฟอราและแม่พันธุ์ดูล่า 1) และ พิสิ–เฟอรา แล้วทำการคัดต้นที่ให้ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตที่ดี แล้วจับต้นพ่อพันธุ์มาผสม 1 มาผสมกับดูล่า เพื่อให้ได้ลูกผสมเทเนอร่า แล้วนำไปปลูกในแปลงเกษตรกร


ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงประชากรต้นแม่ดูล่ากับต้นพ่อพันธุ์ เพื่อสร้างประชากรแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ จากนั้นนำมาผสม จะได้ 2 กลุ่ม คือ ดูล่า แม่พันธุ์ และพิสิเฟอรา พ่อพันธุ์ นำไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 8 ปี พบว่าลูกผสมที่ปลูกทดสอบ เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ในอัตราเฉลี่ยที่ 2 ตัน/ไร่ จากนั้นเมื่ออายุเข้าสู่ปีที่ 8 ผลผลิตขยับไปอยู่ที่ 5.8 ตัน/ไร่ โดยลักษณะทะลายปาล์มมีรูปร่างกลมรี มีหนามสั้นลักษณะสีผลดิบสีดำ และเปลี่ยนเป็นสีแดง-ส้ม เมื่อผลสุกเต็มที่


นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษ คือ ความยาวทางใบค่อนข้างสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปาล์มน้ำมันลูกผสม DxP ที่ปลูกในประเทศไทย ทนต่อสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และมีสภาพแห้งแล้ง ซึ่งต่างจากปาล์มทั่วไปที่เกษตรกรปลูกผลผลิตจะเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 ตัน/ไร่ เมื่อการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มนิ่งแล้ว โดยสังเกตจากผลที่ได้ ทางทีมวิจัยจึงเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า ซึ่งทีมวิจัยได้ตั้งชื่อว่า ทรัพย์ ม.อ.1 เผยแพร่สู่เกษตรกรที่สนใจต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจกล้าพันธุ์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0–7421–8802, 08–9466–6924 ในวันและเวลาที่เหมาะสม.


เพ็ญพิชญา เตียว

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมชนิดเดียวของประเทศไทยที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุด เมื่อเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ เช่น ถั่วเหลือง มะพร้าว ... 3 ก.พ. 2555 18:35 ไทยรัฐ