วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พด.ชูแผนอนุรักษ์ดิน-น้ำ เน้นพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โดย

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตถึงปัจจุบันที่ผ่านมาคือการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อภาคการเกษตร ชุมชน และประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาว กรมได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิตในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การอนุรักษ์ และการปรับปรุงบำรุง ส่งเสริมเกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสม โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้คือ การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งเหล่านี้นอกจากเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ยังช่วยให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน.

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตถึงปัจจุบันที่ผ่านมา... 18 ม.ค. 2555 12:47 ไทยรัฐ