บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราคามันสำปะหลังต่ำ แนะเกษตรกรแจ้งลานรับซื้อก่อนขุด

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.สระแก้ว ร้องเรียนปัญหาราคามันตกต่ำ เหตุจีนลดการนำเข้าช่วงตรุษจีน และมีการนำเข้ามันเส้นจากกัมพูชา แนะเกษตรกรประสานกับลานมันก่อน ว่าสามารถรับซื้อได้มากน้อยเพียงใดก่อนขุด...

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การซื้อมันจากฝั่งกัมพูชา เป็นการซื้อมันเส้นเป็นส่วนใหญ่ และซื้อเพื่อทำการส่งออก จึงไม่กระทบกับการรับซื้อหัวมันสดในประเทศ เหตุที่ราคาลดต่ำลงเนื่องจากการส่งออกลดน้อยลง และราคาส่งออกมันเส้นลดจาก 260 เหรียญ/ตัน ในเดือนธันวาคม 54 เหลือ 240 เหรียญ/ตัน ดังนั้น ทางเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ต้องการให้มีการรับซื้อหัวมันหรือประกันราคาโดยเร็ว เพราะขณะนี้เป็นช่วงที่เกษตรขุดหัวมันจากไร่ เพราะว่าบางลานไม่รับซื้อ หรือรับซื้อ แต่ให้ราคาต่ำเกินไป ทั้งนี้ราคามันในช่วงปลายปี 2554 จะสูงถึง 3.30 บาท/กก. แต่ขณะนี้เหลือแค่ 2.30-2.40 บาท/กก.เท่านั้น เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับความเดือดร้อนได้พยายามรวมตัวเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้ช่วยประกันในราคา 3 บาท โดยเร็วที่สุด

นายสมยศ ศิลปีโยดม นายอำเภอวังสมบูรณ์ กล่าวว่า ได้ประสานไปทางด้านพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว หามาตรการราคามันที่ลดต่ำนี้ ได้รับทราบว่าไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดสระแก้วเท่านั้น แต่เป็นเหมือนกันทั่วประเทศ ตามภาวะตลาดโลก และขอความร่วมมือเกษตรกรทยอยขุดมัน โดยประสานกับลานมันก่อนว่าสามารถรับซื้อได้มากน้อยเพียงใดก่อนขุด รวมทั้งขอความร่วมมือชมรมที่รับซื้อให้ชะลอการนำเข้ามันเส้นจากกัมพูชาก่อน และให้จังหวัดสระแก้วได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมีแนวโน้มด้านราคาในปัจจุบัน มันสำปะหลังลดต่ำลงทั่วประเทศ ทั้งภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ามันสำปะหลังรายใหญ่อยู่ในช่วงหยุดงานเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน อีกทั้งยังปิดท่าเรือรับชื้อบางแห่ง ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกมีต้นทุนที่สูงขึ้น จึงกระทบถึงการรับชื้อในระดับลานมันต่างๆ ผลผลิตจึงตกค้างอยู่ลานมันและไซโลต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องรอจนกว่าจะผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีนไปก่อน จึงสามารถระบายสินค้าออกไปยังต่างประเทศได้

นายพัฒนพงษ์ ทองใบ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหาด กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ของอำเภอคลองหาด และจังหวัดสระแก้ว เห็นควรดำเนินการให้ลานมันที่รับซื้อมันสำปะหลัง ให้แจ้งปริมาณความสามารถของลานมันที่จะรับชื้อได้ในแต่ละวัน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันทราบ และหากเกษตรกรรายใดจะขุดมันไปขายที่ลานมันใด ให้ติดต่อกับลานมันก่อน เพื่อป้องกันปัญหามันล้นลาน เกินกำลังการผลิต หรือการปฏิเสธการรับซื้อมัน อำเภอประสานกับจังหวัด เพื่อแจ้งไปยังรัฐบาล ผลักดันให้โครงการรับจำนำมันออกมาโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกในเรื่องราคาตกต่ำ.