วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมป่าไม้ตั้ง สำนักด่านป่าไม้ หวังยกระดับงานป้องกันให้ดีขึ้น

กรมป่าไม้ยกระดับส่วนงานด่านป่าไม้ เป็น"สำนัก" หวังเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกัน ...

นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมป่าไม้ ได้ยกระดับให้หน่วยงานส่วนด่านป่าไม้ จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักด่านป่าไม้ และให้ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้โดยตรง เพื่อให้การทำงานด้านการป้องกัน ตรวจสอบและควบคุมการนำไม้หรือของป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น โดยสำนักด่านป่าไม้ จะทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ควบคุมกำกับและตรวจสอบการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่รวมทั้งสามารถไปปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า การจัดตั้งสำนักด่านป่าไม้ ยังต้องทำหน้าที่การอนุญาตผ่อนผันให้ออกใบเบิกทางนำไม้สักเคลื่อนที่ไปยังภาคเหนือ การอนุญาตให้ออกใบเบิกทางไม้กฤษณาที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร การอนุญาตให้ออกใบเบิกทางไม้แปรรูปที่มีขนาดความหนาเกิน 12 นิ้ว เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการทำงานของส่วนด่านป่าไม้ ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากมีฐานะเป็นเพียงส่วนงาน ทำให้เรื่องของอำนาจหน้าที่ ที่การขออนุญาตหรือควบคุมตรวจสอบรวมทั้งการจับกุมมีข้อจำกัด ทำงานหลายขั้นตอน ส่งผลงานล่าช้า การยกระดับส่วนด่านป่าไม้เป็นสำนักด่านป่าไม้ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้เชื่อว่า งานด้านป่าไม้จะดีขึ้นอย่างแน่นอน.

กรมป่าไม้ยกระดับส่วนงานด่านป่าไม้ เป็น"สำนัก" หวังเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกัน ... 28 พ.ย. 2554 01:56 ไทยรัฐ