วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ปรับแผนยุทธศาสตร์รองรับก้าวสู่อาเซียน

ศธ.ปรับแผนยุทธศาสตร์จัดการศึกษา  รองรับก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  มอบหน้าที่แต่ละองค์กรหลักดูแลใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสำคัญในการปรับแผนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกรอบสังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงและโครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้การขับเคลื่อนเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศในการจัดองค์กร การผลิตภาคประชาสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของประเทศ  อีกทั้งเป็นการวางนโยบายยุทธ ศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับคำของบประมาณ ซึ่งการจัดทำแผนต้องทำในเชิงบูรณาการ  เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนไปในทิศทางและเป้าหมายที่ตรงกัน

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า  ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นองค์กร หลักในการดูแลภาพรวมด้วยการบูรณาการยุทธศาสตร์ของทุกองค์กรทั้ง 9 ประเด็น ให้มีความเชื่อมโยงและกำกับดูแลให้ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยทั้ง 5 องค์กรหลัก ต้องประสานและบูรณาการยุทธศาสตร์ร่วมกันและมอบหมายให้แต่ละองค์กรหลักดำเนินการ ดังนี้ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) รับผิดชอบในประเด็น ปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มโอกาสทาง การศึกษา 2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รับผิดชอบประเด็นการพัฒนาครูทั้งระบบและการบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับผิดชอบการพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 4.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์และการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ 5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดูแลเรื่องการส่งเสริมการมีงานทำ โดยขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาทั้ง 9 ประเด็นภายในวันที่ 19 ต.ค. นี้ เพราะการพัฒนาการศึกษาของประเทศจำเป็นต้องพัฒนาคนของประเทศให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจับมือร่วมกันเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองกับกลุ่มอื่นๆ ทั่วโลก.

ศธ.ปรับแผนยุทธศาสตร์จัดการศึกษา รองรับก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มอบหน้าที่แต่ละองค์กรหลักดูแลใกล้ชิด 13 ต.ค. 2554 02:20 13 ต.ค. 2554 02:36 ไทยรัฐ