วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กพฐ.ไฟเขียวร่างมาตรฐานการศึกษาพิเศษ

กพฐ. เห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เสนอ 6 มาตรฐาน 33 บ่งชี้ เตรียมพร้อมเด็กพิการก่อนไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้พิจารณาเห็นชอบ ร่างมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน โดยได้เสนอ 6 มาตรฐาน 33 บ่งชี้ ได้แก่ 1. มาตรฐานด้านผู้เรียน มี 2 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจะเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. มาตรฐานด้านครู มี 9 ตัวชี้วัด ที่เน้นให้ครูนั้นมีวุฒิการศึกษา ความรู้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความเข้าใจในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะผู้เรียนเป็นรายคน 3. มาตรฐานด้านผู้บริหาร มี 6 ตัวบ่งชี้ โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีหลักบริหารจัดการทั้งด้านครู บุคลากร ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนได้เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า 4. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี 7 ตัวบ่งชี้ เน้นการจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การช่วยเหลือที่สอดคล้องกับประเภทความพิการ สนับสนุนการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบโดยประสานกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 5. มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 ตัวบ่งชี้ เป้าหมายเน้นให้ศูนย์การศึกษาพิเศษพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นเข้าถึง ใช้ประโยชน์และเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่นได้ และ 6. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ 6 ตัวบ่งชี้ โดยเน้นศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่งจะต้องจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเตรียมพร้อมเด็กพิการก่อนก้าวไปสู่การเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ.

กพฐ. เห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เสนอ 6 มาตรฐาน 33 บ่งชี้ เตรียมพร้อมเด็กพิการก่อนไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ... 20 มิ.ย. 2554 01:03 20 มิ.ย. 2554 01:26 ไทยรัฐ