วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ชงครม.ขอเปลี่ยนชื่อกระทรวง เป็น'กระทรวงการพัฒนาสังคม'

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขออนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..)พ.ศ. ... เป็น'กระทรวงการพัฒนาสังคม' เพื่อปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงฯ..

โดย พม.รายงานว่า เนื่องจากต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับสถานการณ์และผลักดันการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการสร้างเดิมของกระทรวง ที่แยกงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติในแต่ละกลุ่มเป้าหมายออกจากกัน ก่อให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงระบบการบริหารงาน โดยการตัดส่วนราชการที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้หน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการปฏิบัติงานของส่าวนราชการ ที่มีความเกี่ยวข้องกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการทำงานซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พม.ระบุ มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และจะได้มีการเกลี่ยอัตรากำลังในการทำงานตามภารกิจของงานที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยจะได้กำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมต่อไป โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงการพัฒนาสังคม และกำหนดการแบ่งส่วนราชการใหม่ แบ่งออกเป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่ 1.สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง3. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 4. กรมกิจการผู้สูงอายุ 5. กรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว6. กรมประชาสงเคราะห์ 7.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากดครงสร้างเดิมที่แบ่งส่วนราชการเอาไว้เพียง 6 ส่วนราชการคือ 1.สำนักงานรัฐมนตรี 2.สำนักงานปลัดกระทรวง 3.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 4.สำนักงานกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว 5.สำนักงานงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผุ้สูงอายุ 6.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขออนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..)พ.ศ. ... เป็น'กระทรวงการพัฒนาสังคม' เพื่อปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงฯ... 27 มี.ค. 2554 15:35 27 มี.ค. 2554 16:18 ไทยรัฐ