advertisement

หนึ่งสาขาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทุนกับ ธ.ก.ส. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

โดย เพ็ญพิชญา เตียว 2 มี.ค. 2554 05:00

หนึ่งสาขาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทุนกับ ธ.ก.ส. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนิน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนโอกาส ด้วยการส่งเสริมให้ทำการเกษตร โดยความร่วมมือของเด็กนักเรียน ครู แล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหาร  ซึ่งนอก จากช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร  ยังสอนให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติรู้คิด จด จำ ทำบัญชีเพื่อสนองพระราชดำริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทำ โครงการหนึ่งสาขา  หนึ่ง โรงเรียน  หนึ่งทุน  ติวเกษตรกรรุ่นจิ๋วทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขึ้น และ โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์