วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนึ่งสาขาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทุนกับ ธ.ก.ส. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

หนึ่งสาขาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทุนกับ ธ.ก.ส. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนิน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนโอกาส ด้วยการส่งเสริมให้ทำการเกษตร โดยความร่วมมือของเด็กนักเรียน ครู แล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหาร  ซึ่งนอก จากช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร  ยังสอนให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติรู้คิด จด จำ ทำบัญชีเพื่อสนองพระราชดำริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทำ โครงการหนึ่งสาขา  หนึ่ง โรงเรียน  หนึ่งทุน  ติวเกษตรกรรุ่นจิ๋วทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขึ้น และ โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ. ฉะเชิงเทรา  เป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรีย์ เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกนายวินัย  เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.  เปิดเผยว่า  จากสภาพ เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบถึงรายได้ครัวเรือน  ค่า ครองชีพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  เมื่อมองให้ลึกลงเราพบว่าปัญหาดังกล่าวลุกลามต่อเนื่องไปถึงค่าอาหารเด็กนักเรียน ที่แม้รัฐบาลจะอุดหนุนโดยจ่ายให้วันละ 13 บาท/คน ก็ยังไม่สามารถช่วยได้มากนัก เพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว ธ.ก.ส.จึงได้จัดโครงการทุนอาหารกลางวัน "หนึ่งสาขา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทุน"

นอกจากเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งเสริมสุขภาพเยาวชนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์  ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ได้เรียนรู้การทำการเกษตรปลอดสารพิษ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้รับการปลูกฝังให้มีใจรักการเกษตร  รักสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเรียนรู้เรื่องการตลาด...สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในอนาคต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย ธ.ก.ส.จะมอบทุนอาหารกลางวัน  โรงเรียนละ 10,000 บาทขึ้น  ในโรงเรียน 1,000 แห่ง  แล้วจะขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ  สาขาละ 1 โรงเรียน  ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554-มีนาคม 2555ด.ช.อภิชาต โพธิ์เจริญ  นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียน ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ บอกว่า "...แต่ก่อนเคยได้ฟัง ดู อ่านการปลูกผักที่ไม่ใช้ดินจากทางทีวี  หนังสือพิมพ์ คิดว่าเป็นเรื่องที่ยาก  ใช้เงินมาก  แต่ผมก็อยากลองทำดูบ้าง  เพราะนอกจากปลอดภัยจากสารพิษแล้ว  ยังดี ต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่ต้องใช้เคมี  วันหนึ่ง  อาจารย์บงกช ตันไล้  ผอ.โรงเรียนบอกว่า  ธ.ก.ส.สนับสนุนเงินทุน มาให้พวกเราทำแปลงผักปลอดสาร

โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) ต.เขาหินซ้อน เข้ามาให้คำแนะนำส่งเสริมสำหรับการปลูกผักไร้ดิน ข้อดีก็คือช่วยประหยัดพื้นที่ น้ำ แรงงาน และปลอดสารพิษ  ซึ่งขั้นตอนการปลูก  เริ่มแรกตัดไม้ไผ่ซึ่งหมู่บ้านเราหาง่าย  มีใช้อย่างเหลือเฟือ  ยาวประมาณ 100-120 ซม.  นำมาเจาะให้แต่ละช่องมีระยะห่าง 15 ซม.  ทะลวง ข้อให้ทะลุสำหรับปล่อยทางน้ำไหลหัวถึงท้าย  นำมาประกอบเป็นชั้นพร้อมต่อระบบน้ำไหลวนเสร็จแล้วนำไปตั้งไว้กลางแจ้งมีแสงแดด  เพาะเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการในฟองน้ำ  รดน้ำให้ชุ่ม กระทั่งต้นกล้ามีใบเลี้ยงคู่ และรากงอกออกจากฟองน้ำซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 วัน  พอต้นอ่อนขึ้นจึงย้ายลงถ้วยปลูก  แล้วนำไปใส่ในช่องไม้ไผ่ที่เจาะไว้  โดยบริเวณด้านข้างจะตั้งถังน้ำขนาด 20 ลิตร  ที่เติมธาตุอาหาร (ปุ๋ย) เอและบีอย่างละครึ่งลิตรผสมในน้ำสะอาด  แล้วรออีกเพียงแค่ 35 วัน

ในระหว่างรอควรเติมน้ำและธาตุอาหาร 1 ครั้ง/สัปดาห์ เพียงเท่านี้ พวกเราก็จะมีผักปลอดสารให้น้องๆได้กินกันตอนกลางวันแล้ว  ครั้งหนึ่งสามารถส่งเข้าโรงครัวเพื่อนำมาประกอบอาหารให้น้องๆได้กินกัน 2-3 มื้อ และ คุณครูที่ปรึกษายังให้พวกเราปลูกพืชผักอายุสั้นที่ลงทุนน้อย  ดูแลง่ายชนิดอื่นๆด้วย  อย่างผักกาดขาวผักบุ้ง ผักคะน้า ผักชี กะเพรา พริก และ...ผักบุ้งที่ปลูกแล้วพอเก็บผลผลิต  เรายังเหลือต้นอ่อนให้เติบโต  งอกแตกออกมาใหม่ สำหรับเก็บไปทำอาหารกลางวันให้น้องๆ ได้กินกันอีกหลายมื้อ.

เพ็ญพิชญา เตียว

1 มี.ค. 2554 12:50 ไทยรัฐ