วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยแปรรูป"ขยะชุมชน" เกิดประโยชน์พลังงาน อาหารพืช

เพื่อแก้ปัญหา "ขยะล้นเมือง" แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดให้มีการจัดการขยะในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการบริหารจัดการแบบครบวงจร   ทั้งคัดแยก นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...

ฉะนี้...ศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะได้ทำวิจัย "การศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ระดับชุมชน)" โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุน

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ วช. กล่าวถึงการจัดการขยะจากชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติในช่วงหลังน้ำลด เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และทั่วไปอยู่ในรูปแบบ "ฝังกลบ" วิธีดังกล่าวนอกจากก่อให้เกิดแหล่งสะสมเชื้อโรค แมลงต่างๆ ยังต้องมีพื้นที่ เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี มทส.จึงคิดหาวิธีการที่ท้ายสุดนอกจากแก้ปัญหาดังกล่าวยังสามารถผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับปรับปรุงดิน ได้พลังงาน เชื้อ เพลิงอัดแท่ง (RDF5)

สำหรับขั้นตอนการวิจัย นั้น ศ.ดร.วีรชัย บอกว่า...ทีมวิจัยจะเก็บขยะจากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์   แล้วส่งผ่านสายพานด้วยแรงงานคน ทำการคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดแก้ว ฯลฯ ออก ที่เหลือส่งต่อไปย่อยหยาบโดยใช้ "เครื่องสับ" (Shredder) เพื่อลดปริมาณให้เหมาะต่อการจัดการ

จากนั้นลำเลียงไป "โรงบำบัดทางกลและชีวภาพ" (Mechanical and Biological) เพื่อ ปรับเสถียรภาพ ให้ เหมาะต่อการนำไปใช้ แยกเป็น 2 กลุ่มคือ เชื้อเพลิง ต้องใช้เวลาหมัก 15 วัน ความร้อนยังคงอยู่ที่ 60 ํC หลังผ่านขั้นตอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์จะได้    "ขยะอัดแท่ง"    (RDF5) คุณสมบัติติดไฟใช้แทนถ่านหิน   สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า    ด้วยเทคโนโลยี    "แก๊สซิฟิเคชั่น"

และ...ด้วยเพราะสภาพพื้นที่โดยรอบ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำอาชีพเกษตร ทีมวิจัยจึงเพิ่มทางเลือกด้วยการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่ใช้เวลาหมัก 30 วัน การศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้โรงผลิตปุ๋ย อินทรีย์ที่ออกแบบให้เป็น โรงงานระบบปิด (MBT) มีระบบการดูดซับกลิ่นโดยใช้ Biofilter ระบบใบกวน และ ระบบเติมอากาศ ที่ส่งผลให้กระบวนการย่อยสลายขยะอินทรีย์อย่างเศษอาหาร เศษใบไม้ ย่อยเร็วขึ้นกว่าการหมักแบบปกติ จากเดิมใช้เวลา 9 เดือน เหลือเพียงแค่ 1 เดือน เท่านั้น เมื่อครบกำหนดขยะหมักเหล่านี้ จะถูกแยกออกจากกันด้วยเครื่อง "คัดแยกแบบตะแกรงหมุน"

...กระทั่งได้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เสร็จแล้ว นำมาเติมธาตุอาหารต่างๆ ตามที่พืชต้องการขึ้นรูปอัดเม็ด อย่างไร ก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวมีการนำไปใช้ เพื่อให้ได้ขยะอัดแท่งในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนด้านที่จะผันเปลี่ยนให้ได้ปุ๋ยนั้นยังไม่มี...

สำหรับเทศบาลหน่วยงานที่สนใจ   สามารถกริ๊งกร๊างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0–4422–4225, 08–1834–9347 ทุกวันในเวลาราชการ.

 

เพ็ญพิชญา เตียว

เพื่อแก้ปัญหา "ขยะล้นเมือง" แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดให้มีการจัดการขยะในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด... 21 พ.ย. 2553 21:23 ไทยรัฐ