วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยาลัยพยาบาลเปิดรับตรงผ่านเน็ต 1-15 พ.ย.

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับตรงบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัด ผ่านเน็ต 1-15 พ.ย. ประเภทบุคคลทั่วไป-โควต้า ...

นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยในสังกัด ปีการ ศึกษา 2544 (ระบบรับตรง) สมัครวันที่ 1-15 พ.ย. ผ่านทาง http://admission.pi.in.th หรือ http://admission.pi.ac.th การรับสมัครแบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไป กับโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี 1.พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1,515 คน 2.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 100 คน 3.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) 40 คน 4.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 20 คน ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 125 คน 2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 227 คน 3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) 120 คน 4.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 120 คน

นพ.สมควรกล่าวต่อไปว่า 5.ประกาศนียบัตรเวชระเบียน 48 คน 6.ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 3 คน 7.ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก) 11 คน 8.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย 60 คน ประเภทโควตากลุ่มพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1.พยาบาลศาสตรบัณฑิต 100 คน หลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 117 คน 2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 10 คน.

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับตรงบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัด ผ่านเน็ต 1-15 พ.ย. ประเภทบุคคลทั่วไป-โควต้า ... 29 ต.ค. 2553 01:58 ไทยรัฐ