วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งคลอดมาตรการคืนภาษีจูงใจถ่ายหนังเมืองไทย

บอร์ดภาพยนตร์ วธ.เร่งคลอดมาตรการคืนภาษี เพื่อจูงใจผู้สร้างภาพยนตร์ ยกกองมาถ่ายทำที่ประเทศไทย โดยจะมีทั้งคืนภาษี และให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยใน 1 เดือน ก่อนเสนอ ครม....

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่มีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้พิจารณาสาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษี ให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยที่ประชุมมีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง ในการจัดทำรายละเอียดของมาตรการให้เสร็จภายใน 1 เดือน โดยเฉพาะมาตรการคืนภาษี 2 มาตรการ ได้แก่ 1. การคืนภาษีเพิ่มเต็มจำนวน (ร้อยละ 100) เป็นเงินสดให้บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ชาวต่างประเทศ และ 2. การคืนภาษีอื่นๆ ทุกประเภทที่มิใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดภาษีทุกประเภทที่บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศต้องจ่ายให้ไทย

ส่วนมาตรการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี 4 ประเภท ได้แก่ 1. ยกเว้นการเก็บภาษีนักแสดงต่างชาติในอัตราศูนย์ 2. การปรับปรุงข้อความในแบบแจ้งขออนุญาตทำงานชั่วคราวของชาวต่างชาติของกระทรวงแรงงาน 3. การลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และ 4. การจัดทางด่วนพิเศษในการตรวจลงตราเข้าประเทศที่สนามบินนานาชาติทุกแห่งของไทย ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือนเช่นกัน จากนั้นจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกาศใช้มาตรการดังกล่าว หากการดำเนินการดังกล่าวไม่มีปัญหาอะไรคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ก่อนสิ้นปี 2553 นี้

"การลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศแต่ละเรื่อง จะเสียภาษีทุกประเภท รวมประมาณร้อยละ 10 ของเงินลงทุนทั้งหมด ดังนั้นการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและการคืนภาษีประเภทอื่นในสัดส่วนที่เหมาะสมกับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากขึ้น" นายวีระ กล่าว.

บอร์ดภาพยนตร์ วธ.เร่งคลอดมาตรการคืนภาษี เพื่อจูงใจผู้สร้างภาพยนตร์ ยกกองมาถ่ายทำที่ประเทศไทย โดยจะมีทั้งคืนภาษี และให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยใน 1 เดือน ก่อนเสนอ ครม.... 27 ก.ย. 2553 17:24 ไทยรัฐ