วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกมันฯด้วยระบบน้ำหยด เพิ่มผลผลิตลดระบาดเพลี้ยแป้ง

แปลงปลูกมันฯระบบน้ำหยด.

ภาวะโลกร้อน...ส่งผลกระทบต่อ...มนุษย์ พืช และ สัตว์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะผลกระทบจากการปลูกพืช เช่น มันสำปะหลัง ที่เกิดการ ระบาดของเพลี้ยแป้งอย่างรุนแรง ต้นมันสำปะหลังแห้งตายถึง ร้อยละ 50

เกษตรกรไม่สามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้ง  ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์ จึงหันไป ปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น อ้อยโรงงาน หรือข้าว โพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

คาดว่าปี พ.ศ.2554 พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจะ ลดลงร้อยละ 10-20 ส่วนผลผลิตคาดว่าจะ ลดลงร้อยละ 30-40 ทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน การผลิตอาหารสัตว์ และ เอทานอล

 

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาได้เกิด ภาวะโลกร้อนเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ หลังจากนั้นก็เกิดโรคเพลี้ยแป้งระบาดในไร่มันสำปะหลังทั่วประเทศ  ทำให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำไร่มันฯ กรมจึงได้ออกสำรวจพื้นที่ของเกษตรกร พร้อมกับวางแผนเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

 

โดยพบว่า เพลี้ยแป้ง...ได้เข้า ทำลายกัดกินยอด มันสำปะหลัง เนื่องจากลำต้นขาดน้ำ ทำให้มีปริมาณน้ำตาล (ของชอบเพลี้ยแป้ง) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็มีเกษตรกรบางรายที่เป็นของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด...ไม่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง เนื่องจากได้ นำระบบน้ำหยดมาใช้ในแปลงปลูก ทางกรมจึงไปเก็บข้อมูลพร้อมกับนำมาเป็น...ต้นแบบการปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ เกษตรกรรายอื่นๆ

 

นายสมัย ลิ้มวัชราภรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 5 บ้านหนองดาวเฮียง ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ บอกว่า ปลูกมันสำปะหลังมาแล้ว 13 ปี ในช่วงแรกได้ ผลผลิตหัวมันฯ 3-4 ตันต่อไร่ รายได้ กับต้นทุนยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ต่อมาได้แนวคิดจาก นายประกอบ ลิ้มวัชราภรณ์ ผู้เป็นบิดา ที่ได้ทำระบบน้ำหยดจากการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น คะน้า แตงกวา และ พืชไร่ ยกตัวอย่าง ข้าวโพด แล้วก็มีผลผลิตที่ดี...

"...ผมจึงมาทดลองในไร่มันสำปะหลังบ้าง โดยนำมันสำปะหลัง สายพันธุ์ห้วยบง 60 มาปลูกแทนพันธุ์เดิม แล้วใช้ระบบน้ำหยด ในเนื้อที่ 20 ไร่ โดยลงทุนติดตั้งระบบน้ำหยดประมาณ 7,000 บาทต่อไร่ รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท อาศัยแหล่งน้ำจากสระในไร่ขนาด 1,260 ลูกบาศก์ เมตร ภายใน ระยะเวลาเพียง 7-8 เดือน ก็ได้ผลผลิตหัวมันฯ ประมาณ 7-8 ตันต่อไร่ ซึ่งก็เป็นช่วงที่ราคามันฯสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 3 บาท เฉลี่ย 24,000 บาทต่อไร่ รวมรายได้ทั้งหมด 480,000 บาท ทำให้สามารถ ปลดหนี้สินได้เพียงในระยะเวลาไม่นานนัก และยัง สามารถขายท่อนพันธุ์อีกท่อนละ 2 บาท เฉลี่ย 3,000 บาทต่อไร่..." นายสมัยกล่าว

 

สำหรับในการผลิตโดยใช้ระบบน้ำหยด...ประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจน อันดับแรก  ประหยัดระยะเวลาในการดูแล

ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสูงขึ้น ลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง และ ทำให้ เพิ่มรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่ปัญหาก็มีอยู่บ้าง เช่น  ขาดแหล่งน้ำ ขาดแคลนเงินลงทุน และระบบไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงแปลงปลูกได้   ฉะนั้น   เกษตรกรที่คิดจะทำระบบน้ำหยด   ก็ควรพิจารณาความเหมาะสมในพื้นที่ตนเองเสีย
ก่อน...ที่จะตัดสินใจดำเนินการในครั้งนี้...!!

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ภาวะโลกร้อน...ส่งผลกระทบต่อ...มนุษย์ พืช และ สัตว์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะผลกระทบจากการปลูกพืช... 7 ก.ย. 2553 15:55 ไทยรัฐ