วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมบัญชีกลางแจ้งให้จัดซื้อฯตามเดิมได้ ไม่ต้อง e-Auction

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ระบุหากส่วนราชการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction ได้ก็ให้กลับไป ดำเนินการตามระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2535 อย่างเดิม แต่ต้อง Check List ตามหลักเกณฑ์ก่อน

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เห็นชอบข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากการปฏิบัติตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Auction ของกรมบัญชีกลาง และเมื่อวันที่ 14 ก.ค. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ตามความเห็น ชอบของ กรอ. และกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 โดยหนังสือสั่งการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2553 นี้เป็นต้นไป

สาระสำคัญของวิธีปฏิบัติ คือ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการ Auction โดยจะต้องตรวจสอบและตอบคำถามก่อน ว่า มีปัญหาอุปสรรคในการทำ และจำเป็นต้องใช้วิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้ คือ 1. ต้องเป็นพัสดุที่ไม่มีการแข่งขัน หรือมีการแข่งขันน้อยรายซึ่งพิจารณาจากจำนวนผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ถ้ามีน้อยกว่า 3 ราย ก็ถือว่าไม่มีการแข่งขัน 2. เป็นสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีรายละเอียดหรือการดำเนินงานที่ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ต้องใช้บุคลากรในสาขาวิชาชีพการก่อสร้างชั้นสูง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือหากสินค้าและบริการดังกล่าวจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของสินค้าและ หรือข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน จำเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา

3. สินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภท ระบบ IT ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบ Software สำหรับใช้งานเฉพาะ มักเป็น Software ที่ต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ แล้วจัดทำขึ้น และ 4. เป็นสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีความผันผวนทางด้านราคา คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ราคาภายใน 30 วัน โดยระหว่างเวลา 30 วัน นั้น ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 10 % ขึ้นไป ถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีความผันผวนทางด้านราคา

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อการใช้ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน จึงได้ซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม คือ1. กรณีที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน หากดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเกิดความล่าช้า เป็นผลให้ราชการเกิดความเสียหาย และ 2. กรณีที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะหรือต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ รวมถึงกรณีที่สินค้ามียี่ห้อเดียวหรือมีผู้มีอาชีพรับจ้างเพียงรายเดียวด้วย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ ได้

นอกจากนี้ ยังได้ลดอัตราการยึดหลักประกันซองใหม่จาก 5% ของวงเงินที่จัดหา เป็น 2.5% ของวงเงินที่จัดหา และกำหนดราคาเริ่มต้นในการจัดหาใหม่ สำหรับงานซื้องานจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โดยจะใช้วงเงินงบประ มาณ หรือราคามาตรฐาน หรือราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นราคาเริ่มต้น ในการจัดหาก็ได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในส่วนของงานก่อสร้าง ยังคงให้ใช้ราคากลาง เป็นราคาเริ่มต้นในการจัดหา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ระบุหากส่วนราชการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction ได้ก็ให้กลับไป ดำเนินการตามระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2535 อย่างเดิม แต่ต้อง Check List ตามหลักเกณฑ์ก่อน 15 ก.ค. 2553 15:56 ไทยรัฐ