วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.อ.ท.ขอผ่อนผันเกณฑ์รับคนพิการเข้าทำงาน

นายธนิต โสรัตน์

ส.อ.ท. เสนอ. กกร. ทบทวนประกาศบังคับนายจ้างรับผู้พิการเข้าทำงาน โดยหากลงประกาศรับสมัครแต่ไม่มีผู้มาสมัครจะได้รับการอนุโลมไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) พิจารณาเรื่องการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดจำนวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้ กกร.ผลักดันให้ ครม. พิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าว หลังจากที่เห็นชอบไปเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 53

ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้ปรับอัตราส่วนการรับคนพิการเข้าทำงานจากเดิม 200 คน ต่อคนพิการ 1 คน เป็น 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน และ ครม.ให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวง โดยอาจบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน หรือ 180 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้มีการอนุโลมให้นายจ้างที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้พิการตามข้อกำหนดเดิมแต่ได้แจ้งความประสงค์รับสมัครคนพิการเข้าทำงาน และไม่มีผู้พิการมาสมัครตามเวลาที่กำหนดให้ได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

"ประกาศกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้กรณีที่นายจ้างมีสถานประกอบการหลายสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างทุกแห่งเข้าด้วยกัน  และกรณีที่นายจ้างไม่รับคนพิการเข้าทำงานให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคูณ 365 ต่อคนพิการที่ไม่รับ เข้าทำงาน 1 คน โดย ส.อ.ท.เคยมีหนังสือถึงกระทรวงแรงงานเมื่อเดือน  ก.พ.  2553  เสนอให้มีการกำหนดอัตราส่วนลูกจ้างคนพิการ 1 คน ต่อการจ้างคนปกติ 200 คน และเสนอให้กำหนดอัตราส่งเงินสมทบในอัตรา 50% ของค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่ไม่ได้รับการพิจารณา

ส.อ.ท. เสนอ. กกร. ทบทวนประกาศบังคับนายจ้างรับผู้พิการเข้าทำงาน โดยหากลงประกาศรับสมัครแต่ไม่มีผู้มาสมัครจะได้รับการอนุโลมไม่ต้องส่งเงิน เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5 ก.ค. 2553 12:27 ไทยรัฐ