บริการข่าวไทยรัฐ

"บัญชีกลาง" เผยระเบียบใหม่ให้ ผู้ว่าฯอนุมัติเงินช่วยภัยพิบัติได้ทันที

“กรมบัญชีกลาง”ยกเครื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเครื่องมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเงินช่วยเหลือภัยทางธรรมชาติ เร่งรัดความช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้เร็วกว่าเดิม อนุมัติเงินช่วยเหลืออุทกภัยใต้ไปแล้วจังหวัดละ 50 ล้านบาท โดยให้ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศอนุมัติเงินช่วยภัยหนาวต่อ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุมัติเงิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ตาม นโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ทำงานเชิงรุก และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วย เหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเต็มที่

“กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายกรณีการช่วย เหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้คล่องตัวและสามารถรองรับ การทำงานเชิงรุก โดยปรับเปลี่ยนหลักการที่ไม่มีความจำเป็นในภาวะปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐ สามารถเข้าไปช่วยประชาชนได้ทันท่วงที” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

นายพงษ์ภาณุ กล่าวต่อว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้แล้ว ครอบคลุมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วย โดยจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว จังหวัดละ 50 ล้านบาท โดยเฉพาะนับแต่ช่วงเดือนต.ค.ที่ผ่านมาสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิเย็นลงอย่างต่อเนื่อง กรมบัญชี กลางจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว เช่นกัน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือราษฎรเมื่อประสบภัยต่าง ๆ จังหวัดละ 50 ล้านบาท และกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเบิกจ่ายเงินทดรองราชการไปใช้ล่วงหน้าได้ก่อน เมื่อติดตามจากรายงานการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 15 วันแล้วเห็นว่ามีสภาพอากาศหนาวที่อุณหภูมิ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส ถึงหนาวจัด ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส ซึ่งจากเดิมต้องรอจนอากาศมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน จากการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์นี้เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อจะได้ให้การ ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอให้ประสบภัยก่อน

อย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางยังคงที่จะดำเนินนโยบายการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบทางด้านการคลัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง