วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คปภ.สั่ง 'ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย' งดขายกรมธรรม์!

'ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย' วิกฤติหนัก บอร์ด คปภ. สั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ให้เวลาถึง 31 ต.ค. กอบกู้สถานการณ์

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เผยกับไทยรัฐออนไลน์ กรณีบอร์ด กปภ.ได้มีมติเห็นชอบว่าให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ว่า ธุรกิจประกันถือเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีเหตุไม่ปกติขึ้น ก็ต้องแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย ขณะเดียวกันลูกค้าของ บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย ก็ไม่ต้องตระหนก เพราะลูกค้ายังสามารถรับค่าสินไหมได้ตามปกติ เพียงแค่ตอนนี้บริษัทฯ ไม่สามารถขายกรมธรรม์เพิ่มเท่านั้น

ทั้งนี้ มติที่ประชุมระบุว่า  ด้วยบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งบริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามโครงการที่บริษัทเสนอต่อ นายทะเบียนตามมาตรา 27/5 ได้ ประกอบกับบริษัทไม่ยื่นรายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 ไม่ยื่นงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว รวมทั้งไม่บันทึกรายการรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีระบบควบคุมกรมธรรม์ประกันภัยและการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่รัดกุม รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่มีจำนวนสูงผิดปกติ นอกจากนั้นบริษัทดำรงสินทรัพย์ เงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่เป็นรายได้ของบริษัท  เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน  และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย และจัดสรรทรัพย์สินหนุนหลังหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

ดังนั้น คณะกรรมการ คปภ. จึงพิจารณาเห็นชอบให้นายทะเบียนใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สั่งให้ บมจ ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินจนสามารถดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และแก้ไขการดำเนินงานที่บกพร่องของบริษัทให้แล้วเสร็จ ทั้งต้องจัดให้มีการดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 1. จัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร

2. จัดให้มีระบบการควบคุมการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ระบบการโอนข้อมูลการรับประกันภัย ระบบการบันทึกบัญชีและสมุดทะเบียน ระบบการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมายที่มีความรัดกุมชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. บริษัทจะต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบและจัดทำรายงานจำนวนกรมธรรม์ประกันภัย ที่บริษัทได้จำหน่ายไป และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วน ทั้งบริษัทจะต้องเรียกคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นยอดค้างจำหน่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกลับคืนครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์ 4. บริษัทจะต้องยื่นงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่าง ไม่มีเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ทั้งจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. บริษัทต้องจัดสรรทรัพย์สินไว้ให้เพียงพอกับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทนและเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา 23

6. บริษัทต้องจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้ให้เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4  และ7. บริษัทต้องดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือจนกว่านายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ต้องให้ความเป็นธรรมกับ บมจ ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย ในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนข้อซักถามที่ว่า ความอ่อนแอทางฐานะการเงินเป็นผลพวงเชื่อมโยงมาจากการขาดสภาพคล่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่บริหารโดยนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานคนปัจจุบัน หรือไม่นั้น เลขาธิการ คปภ. ระบุว่า ตนไม่สามารถที่จะพูดถึงปัญหานี้ได้ และไม่มีข้อมูลมากพอที่จะกล่าวถึงได้.

'ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย' วิกฤติหนัก บอร์ด คปภ. สั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ให้เวลาถึง 31 ต.ค. กอบกู้สถานการณ์ 13 ก.ย. 2556 22:36 ไทยรัฐ