บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบก ยกระดับสถานตรวจสภาพรถให้น่าเชื่อถือ

กรมการขนส่งทางบก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้บริการ ตรอ. ยกระดับมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสภาพรถ ตรอ. ทั่วประเทศ ด้วยระบบ Online ใช้ได้ครบ ทั่วประเทศ 26 มิ.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2556 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถเก๋ง รถปิกอัพ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปต้องผ่าน การตรวจสภาพรถก่อนการชำระภาษีประจำปี โดยปัจจุบันมีสถานตรวจสภาพรถ หรือ ตรอ.ที่ผ่านการรับรองและได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบกทั่ว ประเทศ จำนวน 2,067 แห่ง โดยกรมการขนส่งทางบก ได้มีการพัฒนาสถานตรวจสภาพรถให้มีมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่เจ้าของรถ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวอีกว่า ล่าสุดได้ยกระดับมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสภาพรถของ ตรอ.ให้ต้องติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV พร้อมรายงานผลการตรวจสภาพรถด้วยระบบออนไลน์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทางทะเบียน เพื่อรายงานผลการตรวจสภาพรถแบบเรียลไทม์ ณ วันเวลาจริงที่ตรวจสภาพรถ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการในการได้รับสิทธิ์ ในการตรวจสภาพรถอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบัน ตรอ.ต่าง ๆ ได้ทยอยดำเนินการติดตั้งระบบออนไลน์ มาอย่างต่อเนื่องและจะครบทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นี้ โดย ตรอ.ใดไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะส่งผลให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลงทันที

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า การรายงานผลการตรวจสภาพรถของ ตรอ.ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV นี้ เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศฯ เรื่องแบบ ขนาด มาตรฐานและคุณลักษณะของอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานและควบคุม กำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 ซึ่งการใช้ระบบรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ นี้จะสามารถสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่ใช้บริการตรวจสภาพรถผ่าน ตรอ.และป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร ตรอ. ด้วย หากประชาชนพบสถานตรวจสภาพรถใด ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว แจ้งส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271-8613 หรือแจ้ง คอลเซ็นเตอร์ 1584.