วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังเปิดร่าง พ.ร.บ.กบข.ใหม่ สยบปัญหาผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ไม่เป็นธรรม


เปิดร่างแก้ไข พ.ร.บ. กบข. ใหม่ เปิดทางสมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมมีโอกาสตัดสินใจเลือกใหม่อีกครั้ง สยบปัญหาผลตอบแทน–สิทธิประโยชน์ไม่เป็นธรรม เล็งชง ครม. ไฟเขียววันนี้ พร้อมประเมินจะมีสมาชิกเลือกลาออกจาก กบข.กว่า 7.3 แสนราย หรือ 75% คาดใช้งบประมาณอีกกว่า 2.46 หมื่นล้านบาทต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 เม.ย.นี้ ทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งเป็นการปรับแก้ไขกฎหมาย กบข. ปี 2539 เพื่อรักษาความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก กบข. การให้โอกาสแก่สมาชิกที่สมัครใจเข้า กบข. โดยสำคัญผิดทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้รับบำนาญได้เลือกตัดสินใจใหม่ รวมทั้งภาระงบประมาณที่รัฐสามารถรับภาระได้ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

เนื่องจากที่ผ่านมามีข้อเรียกร้องจากสมาชิก กบข. ในเรื่องเงินประเดิม และเงินชดเชย รวมทั้งผลประโยชน์ของเงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบำนาญเป็นเงินก้อน ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้อย่างมีนัยสำคัญ และไม่พอดีกับบำนาญที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับบำนาญที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. เพราะข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินประเดิมและเงินชดเชยลดต่ำลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ในปี 39 ซึ่งเป็นปีที่จัดตั้ง กบข. ซึ่งปัญหาดังกล่าวนำมาสู่ข้อเรียกร้องของสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ ซึ่งพิจารณาโดยภาพรวมแล้วสามารถแยกข้อเรียกร้องออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นเงินรายเดือนหรือบำนาญ และส่วนที่เป็นเงินก้อนที่ได้รับจาก กบข.

ทั้งนี้ ทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจ้างให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้รับบำนาญ ด้านการปรับสูตรการคำนวณบำนาญและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ โดยได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ ดังนี้ 1. เพิ่มเงินประเดิมและเงินชดเชยอีก 50% (เพิ่มจาก 2% เป็น 3% ของเงินเดือนข้าราชการ) และนำเวลาราชการส่วนที่เกิน 35 ปี
ไปคำนวณเงินบำนาญเพิ่ม 0.5 หรือ 0.7 ต่อปี

หรือ 2. เปิดโอกาสให้กลุ่มที่เป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ ทั้งที่อยู่ในระบบราชการ และที่เกษียณอายุราชการแล้ว มีสิทธิเลือกว่าจะรับบำนาญตามระบบเดิม (สูตรการคำนวณบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ปี 2494 คือ บำนาญ เท่ากับ เงินเดือนเดือนสุดท้าย คูณ เวลาราชการ หาญด้วย 50 แต่ต้องไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย) หรือระบบ กบข. (สูตรการคำนวณบำนาญตาม พ.ร.บ. กบข. ปี 2539 คือ บำนาญ เท่ากับ อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณ เวลาราชการ หาญด้วย 50 แต่ต้องไม่เกิน 70% ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

ทั้งนี้ หากสมาชิก กบข.เลือกรับบำนาญตามสูตรเดิม สมาชิกผู้นั้นจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวคืนจาก กบข. และจะได้เพิ่มเงินประเดิมและเงินชดเชยอีก 50% (เพิ่มจาก 2% เป็น 3% ของเงินเดือนข้าราชการ) และนำเวลาราชการส่วนที่เกิน 35 ปี ไปคำนวณเงินบำนาญเพิ่ม 0.5% หรือ 0.7% ต่อปี แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินก้อน (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว) และต้องนำเงินดังกล่าวที่เคยรับไปแล้ว ส่งคืนคลังภายในวันที่ 30 มิ.ย.57 โดยให้เงินดังกล่าวส่งเข้าบัญชีสำรอง เพื่อให้ กบข.นำเงินดังกล่าวไปบริหารเพื่อให้เกิดดอกผลเพื่อรองรับภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับประมาณการ ภาระงบประมาณที่ต้องใช้ตั้งแต่ปี 2558 เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ จะต้องมีภาระงบประมาณอีกปีละ 24,600 ล้านบาท จากสมมติฐานว่าผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจทั้งที่เป็นข้าราชาการและผู้รับบำนาญ จะมีแนวโน้มกลับไปเลือกบำนาญตามเดิม หากผู้นั้นมีอายุราชการมากกว่า 25 ปี และมีอายุ ณ วันที่สมัครเป็นสมาชิก กบข. เกินกว่า 40 ปี คาดว่าจะมีสมาชิก กบข.เลือกลาออก จำนวน 733,282 คน หรือ 75% ของจำนวนสมาชิก กบข. จำนวน 977,709 คน แบ่งเป็นข้าราชการบำนาญ 261,000 คน และข้าราชการปัจจุบัน 766,200 คน

“จากคาดการณ์ภาระเงินงบประมาณที่จะต้องใช้เพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้กับผู้มีสิทธิทั้งหมด ทั้งที่เป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจและ
โดยผลทางกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2601 จะมีจำนวน 21.38 ล้านล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 486,000 ล้านบาท ขณะที่เงินที่รัฐจะได้รับคืน จากกรณี สมาชิก กบข. เลือกลาออกประมาณ 219,000 ล้านบาท จะส่งเข้าบัญชีสำรอง เพื่อให้ กบข. นำเงินดังกล่าวไปบริหารเพื่อให้เกิดดอกผลเพื่อรองรับภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต”

พร้อมกันนี้ จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ในครั้งแรก สมัครเป็นสมาชิก กบข. โดยกระทรวงการคลังจะประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสำหรับบุคคลดังกล่าวต่อไป.

เล็งชง ครม. ไฟเขียววันนี้ พร้อมประเมินจะมีสมาชิกเลือกลาออกจาก กบข.กว่า 7.3 แสนราย หรือ 75% คาดใช้งบประมาณอีกกว่า 2.46 หมื่นล้านบาทต่อปี ... 9 เม.ย. 2556 02:29 ไทยรัฐ