วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งแก้กฎ จยย.รับจ้างทั่วกรุง ยื่นจดทะเบียนในเขตพื้นที่วินตั้ง

ขนส่งทางบก แก้ไขกฎกระทรวง ให้ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองการใช้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างยื่นจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ณ พื้นที่ที่วินตั้งอยู่ หวังอำนวยความสะดวก โดยมีผลบังคับใช้ 11 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้แก้ไข กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัด และ เงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2556  โดยกำหนดให้ ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขต กรุงเทพมหานคร ต้องมาดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ที่วินนั้นตั้งอยู่ แทนที่ต้องขอหนังสือรับรอง การใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัด และ เงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2556 ดังกล่าว จะมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างดำเนินการ การสำรวจข้อมูลต่างๆ พร้อมกับปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และ การแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานข้อมูลจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับ

นายสมชัย กล่าวต่อว่า  การแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นขอหนังสือรับรองการ ใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเฉพาะในกรุงเทพมหานคร สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนในส่วนภูมิภาค ยังคงขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ณ สถานีตำรวจภูธรเช่นเดิม

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ นอกจากต้องมีหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว ยังต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ที่มีความจุในกระบอกสูบรวมกัน     ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลูกบาศก์เซนติเมตร  มีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  และต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถ จักรยานยนต์สาธารณะด้วย.

ขนส่งทางบก แก้ไขกฎกระทรวง ให้ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองการใช้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างยื่นจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ณ พื้นที่ที่วินตั้งอยู่ หวังอำนวยความสะดวก โดยมีผลบังคับใช้ 11 พ.ค.นี้ 5 ก.พ. 2556 17:30 ไทยรัฐ