วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการขนส่งทางบกให้เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงาฟรี

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้รถที่ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์แตกลายงา ส่วนใหญ่อยู่ในหมวด "ฎจ–ฎศ" นำหลักฐานมาเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึง 30 ก.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 56 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เจ้าของรถที่ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์แตกลายงา ส่วนใหญ่อยู่ในหมวด "ฎจ–ฎศ" ให้นำหลักฐาน สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม มาเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ หากพ้นกำหนด จะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้ายในอัตราปกติแผ่นละ 100 บาท ส่วนผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจด้วย

สำหรับส่วนกลางยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนภูมิภาคยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอ โดยเจ้าของรถสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้หลังครบกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง โดยในวันที่มาติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ เจ้าของรถต้องนำใบรับพร้อมด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิมที่ชำรุดแตกลายงาส่งคืน นายทะเบียน โดยผู้ประสงค์ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนดังกล่าว ต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้ายกรณีชำรุดแตกลายงา

“หลังจากเกิดปัญหา กรมก็ได้ขออนุมัติใช้เงินของกองทุนหมุนเวียนแผ่นป้ายของกรมจากกระทรวงการคลัง จำนวน 40 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ปัญหาให้ประชาชน ส่วนเจ้าของรถที่ก่อนหน้านี้ ได้มาเปลี่ยนป้ายทะเบียน แต่ยังเป็นบริษัทที่ทำแผ่นป้ายเดิมที่มีปัญหานั้น หากพบว่าป้ายทะเบียนยังแตกลายงา สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้เช่นกัน ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8806-7 หรือ ำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1584”

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้รถที่ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์แตกลายงา ส่วนใหญ่อยู่ในหมวด "ฎจ–ฎศ" นำหลักฐานมาเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึง 30 ก.ย.นี้... 28 ม.ค. 2556 17:31 28 ม.ค. 2556 22:19 ไทยรัฐ