วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมทางหลวงเร่งพัฒนาถนนรับ 'ท่าเรือทวาย'

กรมทางหลวงเตรียมแผนพร้อมรับการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อรองรับโครงการทวาย คาดผลการศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อรองรับโครงการทวายว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายในสหภาพเมียนมาร์ กรมทางหลวงมีแผนการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อรองรับโครงการทวาย โดยแบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะที่ 1 เป็นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ช่วงกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/เมียนมาร์ (บ้านพุน้ำร้อน) ระยะทาง 78 กิโลเมตร โดยมีแผนก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 แผนระยะที่ 2 และ แผนระยะที่ 3 เป็นแผนการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงบ้านพุน้ำร้อน (จังหวัดกาญจนบุรี–กรุงเทพมหานคร) ในรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ทั้งระบบตลอดเส้นทาง ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่–กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร โดยมีแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 และโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี–ชายแดนไทย/เมียนมาร์ (บ้านพุน้ำร้อน) ระยะทาง 70 กิโลเมตร มีแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2561

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อว่า แผนการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อรองรับโครงการทวาย ระยะที่ 1 (ภายในปี 2558) เป็นการปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ช่วงจากชายแดนไทย/เมียนมาร์ (บ้านพุน้ำร้อน)–ตัวเมืองกาญจนบุรี (บริเวณทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี) ระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางชั่วคราว ในขณะที่โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ในฝั่งไทยยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทาง การคมนาคมขนส่งระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวายมายังประเทศไทย ให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนที่อยู่อาศัยสองข้างทางอีกด้วย

สำหรับ แผนดำเนินงานในระยะที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 แบ่งออกเป็นทางหลวงหมายเลข 3512 ช่วง ล้าทราย–บ้านพุน้ำร้อน ช่วง กม.0+000–กม.9+600 ปัจจุบัน กรมทางหลวงเสนอของบประมาณ ปี 2557 วงเงิน 240 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างบูรณะทางหลวงเป็นทางลาดยาง 2 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3229 ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 323 (แยกบ้านเก่า)–แควน้อย (บ้านเก่า) ช่วง กม.11+913 – กม. 26+579 กรมทางหลวงจะเสนอของบประมาณ ปี 2558 วงเงิน 400 ล้านบาท (รวมปรับปรุงทางแยก) เพื่อดำเนินการก่อสร้างบูรณะทางหลวงเป็นทางลาดยาง 2 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3445 ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 3229 (บ้านเก่า)–บ้านล้าทราย ช่วง กม.26+269–กม.30+175 กรมทางหลวงจะเสนอของบประมาณ ปี 2558 วงเงิน 200 ล้านบาท (รวมปรับปรุงทางแยก) เพื่อดำเนินการก่อสร้างบูรณะทางหลวงเป็นทางลาดยาง 2 ช่องจราจร

แผนการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อรองรับโครงการทวาย ระยะที่ 2 (ภายในปี 2559) ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่–กาญจนบุรี เป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะทาง 96 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นเส้นทางเชื่อมต่อมาจาก ถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผ่านพื้นที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี มาสิ้นสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภาคตะวันตก และการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS ได้แก่ เมียนมาร์ ไทย และกัมพูชา โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเส้นทางไปยังท่าเรือน้ำลึกทวายในอนาคต รูปแบบการก่อสร้างเป็นมอเตอร์เวย์ ช่วงบางใหญ่–นครปฐม เป็นทาง 6 ช่องจราจร และ ช่วงนครปฐม–กาญจนบุรี เป็นทาง 4 ช่องจราจร เก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทาง (ระบบปิด) และมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น Service Area และ Rest Area วงเงินลงทุนประมาณ 55,600 ล้านบาท (ราคา ณ ปี 2556) แบ่งออกเป็น ค่าก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 50,200 ล้านบาท และ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,400 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างภายในปี 2557 ใช้เวลาการก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน

ส่วนรูปแบบการลงทุน กรมทางหลวงอยู่ระหว่างพิจารณา เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการฯ โดยปัจจุบันกรมทางหลวงได้บรรจุโครงการฯ ไว้ในกรอบแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งปี 2556–2563 ของกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (พรบ. เงินกู้ 2.2 ล้านล้าน)

สำหรับแผนการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อรองรับโครงการทวาย ระยะที่ 3 (ภายในปี 2561) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี–ชายแดนไทย/เมียนมาร์ (บ้านพุน้ำร้อน) เป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมต่อจากเส้นทางมอเตอร์เวย์ บางใหญ่–กาญจนบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นจากตัวเมืองกาญจนบุรี ไปสิ้นสุด ณ ชายแดนไทย/เมียนมาร์ (บ้านพุน้ำร้อน) โดยก่อสร้างเป็นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร มีแผนดำเนินงานก่อสร้าง ปี 2559–2561 สำหรับวงเงินลงทุนที่คาดการณ์ในเบื้องต้นประมาณ 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันกรมทางหลวงกำลังดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 นอกจากนั้น กรมทางหลวงจะเสนอของบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดต่อไป

กรมทางหลวงเตรียมแผนพร้อมรับการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อรองรับโครงการทวาย คาดผลการศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 18 ม.ค. 2556 16:48 ไทยรัฐ