วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยนิยมโรงแรม 3 ดาว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ว่า ททท. ได้ให้บริษัท เอฟฟินิตี้ ทำโครงการศึกษาสถานการณ์ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม โดยการศึกษาครั้งนี้ได้สำรวจแนวโน้มการลงทุนที่พัก 6 พื้นที่ท่องเที่ยวหลัก พบว่า จำนวนคนไทยเที่ยวเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นภูเก็ต ขณะที่จำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่ยกเว้นพัทยา ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมควรปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางตลาด ที่เปลี่ยนไป หากต้องการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ ควรทำโรงแรมระดับ 3 ดาว ตามลักษณะการใช้จ่ายเพื่อที่พักของ คนไทย หรือปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง ที่นิยมมาในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว (โลว์ ซีซั่น)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีแนวโน้มลงทุนที่พักขนาดเล็กลงต่อเนื่อง ในเขตกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และหัวหิน เพราะ เห็นว่าง่ายต่อการทำตลาด เน้นจุดขายสร้างความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ อีกทั้งการก่อสร้างไม่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ในภูเก็ต และสมุย กลับมีแนวโน้มการลงทุนที่พักขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามเกือบทุกพื้นที่จำนวนที่พักล้นตลาดแล้ว ผู้ประกอบการแข่งขันด้านราคา ทำให้ราคาห้องพักต่ำกว่าที่ควรเป็น นอกจากนี้ ผลวิจัยได้สรุปแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจโรงแรมไว้ด้วย โดยชี้ว่าภาครัฐควรจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกด้านจำนวนที่พัก ในตลาด โดยแยกข้อมูลรายพื้นที่ มาตรฐาน และจำนวนที่พัก เพื่อให้รัฐนำไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย และให้เอกชนใช้ประกอบการลงทุน และภาครัฐต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียม กำหนดกฎหมายให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับที่พักที่มีมาตรฐานระดับเดียวกัน ลูกค้ากลุ่มเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันตัดราคาอย่างที่เป็นอยู่.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ว่า ททท. ได้ให้บริษัท เอฟฟินิตี้ ทำโครงการศึกษาสถานการณ์ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต... 3 ส.ค. 2555 01:21 ไทยรัฐ