วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังชงครม.ไฟเขียวยืดเวลาส่งมอบ'รถคันแรก'

คลังชง ครม.ขยายเวลารับส่งมอบรถคันแรก หลังสิ้นสุดโครงการสิ้น ธ.ค. ระบุบริษัทผู้ผลิตอาจไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทัน เนื่องจากโรงงานผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วน และอะไหล่บางแห่งหยุดจากผลกระทบน้ำท่วม ขณะที่ชื่อผู้ซื้อในใบจองรถยนต์ ต้องเป็นบุคคลเดียวกันที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ ป้องกันการซื้อและขายใบจองรถ...

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2555 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครม.สัญจรที่จ.สุรินทร์วันที่ 30 ก.ค. กระทรวงการคลัง ขออนุมัติการขยายเวลาการรับส่งมอบรถยนต์ รวมถึงเอกสารหลักฐานของราชการออกไป สำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก  โดยแจงในรายละเอียดว่า ในช่วงแรกของโครงการฯ ประสบกับปัญหาอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วน และอะไหล่บางแห่งหยุดดำเนินการประมาณ 3-6 เดือน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจซื้อรถยนต์ตามโครงการเพิ่มสูงมาก โดยผู้ผลิตรถยนต์คาดว่าการผลิตรถยนต์ในปี 2555 จะสูงกว่า 2 ล้านคัน ซึ่งเป็นตัวเลขการผลิตสูงสุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2554 ถึงวันที่ 13 ก.ค. 2555 มีจำนวนผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ ตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกกับกรมสรรพสามิตแล้วประมาณ 93,833 ราย และจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนประมาณ 6,823 ล้านบาท คาดว่าความต้องการซื้อรถยนต์คันแรกจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงครึ่งปีหลัง

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์คาดว่าในปีนี้จะมียอดสั่งจองรถยนต์ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์รถยนต์ใหม่คันแรกประมาณ 425,000 คัน ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตเร่งการผลิตแล้ว อาจจะไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทันในวันที่สิ้นสุดโครงการ (วันที่ 31 ธ.ค. 2555) ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถรับรถยนต์ได้ทันภายในปีนี้ จึงไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ทันตามกำหนดเวลาข้างต้น  ดังนั้น เพื่อชดเชยกับระยะเวลาที่โรงงานผลิตรถยนต์และโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่หยุดดำเนินการเนื่องจากประสบอุทกภัย กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรขยายเวลาวันสิ้นสุดโครงการฯ แต่เห็นควรขยายเวลารับและส่งมอบรถยนต์รวมถึงเอกสารหลักฐานบางรายการออกไป

สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ต้องทำการซื้อหรือจองรถยนต์ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 และต้องยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ และเอกสารประกอบการใช้สิทธิ์ฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ดังนี้(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(2) สำเนาทะเบียนบ้าน(3) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)(4) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ(5) ใบจองรถยนต์ (ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555)

นอกจากนี้ เนื่องจากในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ อาจจะยังไม่ได้รับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไม่ทันตามกำหนดเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ภายในวันสิ้นสุดโครงการฯ จึงผ่อนผันให้ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันถัดจากวันรับมอบรถยนต์ ทั้งนี้ ชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบจองรถยนต์ จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ หากเป็นบุคคลอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ์ฯ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการซื้อและขายใบจองรถยนต์.

คลังชง ครม.ขยายเวลารับส่งมอบรถคันแรก หลังสิ้นสุดโครงการสิ้น ธ.ค. ระบุบริษัทผู้ผลิตอาจไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทัน เนื่องจากโรงงานผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วน และอะไหล่บางแห่งหยุดจากผลกระทบน้ำท่วม ขณะที่ชื่อผู้ซื้อในใบจองรถยนต์ ต้องเป็นบุคคลเดียวกันที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ ป้องกันการซื้อและขายใบจองรถ... 29 ก.ค. 2555 18:45 29 ก.ค. 2555 20:11 ไทยรัฐ