วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หอการค้าระดมพันธมิตรดันโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

หอการค้าไทยจับมือ ม.หอการค้าฯ ธ.ก.ส. และ ส.ป.ก. ร่วมผลักดันโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เปิดพื้นที่ 100 ไร่ ดึงเกษตรกรต้นแบบฝึกอบรมเข้ม หวังเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

25 มิ.ย. นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานหอการค้าไทย เปิดเผยภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “แก้จน แก้จริง ปฏิบัติการ 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” ว่า หอการค้าไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลักดันโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจะใช้พื้นที่แปลงนาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินธุรกิจให้กับเกษตรกรได้นำไปใช้ในการพึ่งพาตนเองในระยะยาว

โดยรูปแบบการดำเนินการ หอการค้าไทยจะคัดเลือกเกษตรกรทั่วประเทศ 85 คน และให้มาเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในพื้นที่ 100 ไร่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพาะปลูก และสร้างรายได้ ซึ่งหอการค้าไทยจะเป็นที่ปรึกษาในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร คัดสรรปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะเป็นผู้พัฒนาและออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับโครงการและร่วมคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วน ธ.ก.ส. จะบริหารโครงการและจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบล่วงหน้าโดยไม่คิดดอกเบี้ย

“โครงการนี้เป็นการร่วมกันนำองค์ความรู้ด้านวิธีการผลิต และวิธีการพัฒนาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถบริหารจัดการผลผลิตจากที่ดินเพียง 1 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดรายได้ไร่ละ 100,000 บาท โดยใช้หลักการพัฒนาของการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่หอการค้าไทยผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย เป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทั้งประเทศ และมั่นใจว่าโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้และนำไปเผยแพร่ต่อในครั้งนี้ จะช่วยให้การกระจายรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรเกิดขึ้นได้จริงๆ”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้มีการดำเนินโครงการนำร่องแห่งแรกที่บ้านหนองแต้ จ.ขอนแก่น ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยในพื้นที่ 1 ไร่สามารถเพาะปลูกข้าว และสร้างรายได้ให้เกษตรกรเกินกว่า 2 แสนบาท และต่อมาได้ผลักดันการปลูกมันสำปะหลัง ที่บ้านมาบยางพร จ.ระยอง ก็ประสบความสำเร็จ และได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแนวทางการทำงานของหอการค้าไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ที่มุ่งในประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำ ชี้นำเศรษฐกิจ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างสรรค์สังคมไทย และก้าวไกลสู่สากล.

หอการค้าไทยจับมือ ม.หอการค้าฯ ธ.ก.ส. และ ส.ป.ก. ร่วมผลักดันโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เปิดพื้นที่ 100 ไร่ ดึงเกษตรกรต้นแบบฝึกอบรมเข้ม หวังเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 25 มิ.ย. 2555 16:45 ไทยรัฐ