วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐแง้มเงื่อนไขบริหารจัดการน้ำ

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เปิดเผยว่า รัฐบาล ได้จัดทำร่างข้อกำหนดการประกวดราคา (ทีโออาร์) สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำในระยะยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจดูในข้อกฎหมาย หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ ซึ่งหลัง ครม.อนุมัติจะส่งร่างทีโออาร์ไปยังประเทศต่างๆผ่านทางสถานทูตและบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วย ที่สนใจจะเข้าร่วมเสนอแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) การจัดการน้ำของลุ่มน้ำในประเทศไทยในลุ่มน้ำหลัก 8 ลุ่มน้ำและลุ่มน้ำรองอีก 17 ลุ่มน้ำ รวมวงเงิน 300,000 ล้านบาท โดยจะต้องเสนอให้รัฐบาลพิจารณาภายใน 3 เดือน

สำหรับแนวคิดการบริหารจัดการน้ำที่ต่างประเทศและบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยจะยื่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณาตามทีโออาร์นั้นจะยึดตามหลัก 2 ด้านคือ เป็นไปตามแนวพระราชดำริ และเป็นไปตามแผนแม่บทในการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะยั่งยืน 6 ด้าน จาก 8 ด้าน คือ 1.การบริหารจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำหลัก และการสร้างอ่างกักเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก วงเงิน 50,000 ล้านบาท 2.การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักของแต่ละจังหวัด และของประเทศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมถึง วงเงิน 50,000 ล้านบาท 3.การปรับปรุงพื้นที่เกษตร ในพื้นที่โครงการชลประทานพิษณุโลก และโครงการเจ้าพระยาใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นแก้มลิงแม่น้ำเพื่อเก็บกักน้ำหลากชั่วคราวในฤดูน้ำหลาก ใช้พื้นที่ 2 ล้านไร่ วงเงิน 60,000ล้านบาท

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เปิดเผยว่า รัฐบาล ได้จัดทำร่างข้อกำหนดการประกวดราคา (ทีโออาร์) สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำในระยะยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว... 18 พ.ค. 2555 00:51 18 พ.ค. 2555 00:51 ไทยรัฐ