วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรรพากรให้สิทธิลดหย่อนภาษีส่งเสริมการอ่าน

สรรพากร ออกมาตรการภาษีจูงใจเอกชนเข้าร่วมจัดหาหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการอ่านในสังคมไทยสนองตามนโยบายรัฐบาล โดยสามารถนำมายื่นลดหย่อนภาษีได้...

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2555 นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้มีมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่าน  สำหรับการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ หอสมุด ห้องสมุดหรือแหล่งหนังสืออื่น ๆ ที่ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

แยกเป็น 2 กรณี สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถนำไปยกเว้นสำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บุคคลธรรมดาได้จ่ายให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาลโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น

และกรณีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปยกเว้นสำหรับเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่าย ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร

หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเอง จำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่ไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีโดยสามารถนำใบเสร็จรับเงิน กรณีบริจาคเป็นเงิน หรือหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า ได้จัดหาหนังสือหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่สถานศึกษา ซึ่งได้ระบุมูลค่าของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน

สรรพากร ออกมาตรการภาษีจูงใจเอกชนเข้าร่วมจัดหาหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการอ่านในสังคมไทยสนองตามนโยบายรัฐบาล โดยสามารถนำมายื่นลดหย่อนภาษีได้... 2 พ.ค. 2555 19:26 2 พ.ค. 2555 22:18 ไทยรัฐ