บริการข่าวไทยรัฐ

พาณิชย์เตือนธุรกิจ 4 แสนราย ส่งงบการเงินใน 31 พ.ค.

“พาณิชย์” แจ้งเตือนธุรกิจ 4 แสนราย ส่งงบการเงินภายใน 31 พ.ค.นี้ ตั้งเป้ารอบปีบัญชี 54 ไม่ต่ำกว่า 95% ของผู้มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้งสิ้น 407,000 รายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งเตือนธุรกิจที่มีรอบปีบัญชี 54 นำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พ.ค.55 เพราะหากผู้ประกอบธุรกิจส่งงบการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีมาตรฐาน พร้อมจัดส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจนั้นๆ และก่อให้เกิดหลักพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล และส่งผลต่อเนื่องให้้เกิดความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในรอบปีบัญชี 54 คาดจะมีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 95% ของผู้มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้งสิ้น 407,000 รายทั่วประเทศ

“การส่งงบการเงินเป็นการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ซึ่งหากข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินของภาคธุรกิจ มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในการนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” นายศิริวัฒน์ กล่าว.