วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับเพิ่มเงินช.ค.บ.รับบำนาญขั้นต่ำ6พันบาท

โดย

พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

กระทรวงการคลังเสนอปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. ให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ รับขั้นต่ำเดือนละ 6,000 บาท โดยจะ
โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิแต่ละรายในเดือนแรก หลังจากกฎหมายมีผลใช้บังคับ

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าววันนี้ (22 ก.ค.) ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายที่กรมบัญชีกลางดำเนินการอยู่ ทราบว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 และตามขั้นตอนการบัญญัติกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังได้ยืนยันร่างส่งกลับไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ขั้นตอนต่อไปก็จะดำเนินการเพื่อประกาศให้กฎหมายมีผลใช้บังคับ

นายพฤฒิชัย กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ จะปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภท และเมื่อรวมกับเงิน ช.ค.บ.ที่ได้รับในปัจจุบันแล้วต่ำกว่าเดือนละ 6,000 บาท จะปรับเพิ่มส่วนต่างที่ยังไม่ครบ ให้ได้รับเดือนละ 6,000 บาท เช่นได้รับเงินบำนาญเดือนละ 4,000 บาท เงิน ช.ค.บ. 1,100 บาท รวมเป็นเงิน 5,100 บาท เมื่อกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ก็จะได้รับเดือนละ 6,000 บาท โดยเป็นเงิน ช.ค.บ. 2,000 บาท และเงินบำนาญ คงเดิม 4,000 บาท

รมช.คลัง กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ และเป็นหลักประกันรายได้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ให้มีรายได้ในอัตราที่สามารถดำรงชีพในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันละ 203 บาท เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิดังกล่าว ไม่ต้องยื่นคำขอหรือดำเนินการใดๆเลย ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบยอดเงินของผู้รับบำนาญผ่านทางระบบจ่ายตรง หากผู้ใดได้รับบำนาญรวมกับเงิน ช.ค.บ. แล้ว ไม่ถึง 6,000 บาท ก็จะจ่ายเงิน ช.ค.บ. ในส่วนที่ยังไม่ครบ 6,000 บาท เข้าบัญชีของผู้รับบำนาญแต่ละรายโดยตรง จำนวน 38,706 ราย โดยรัฐจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 333 ล้านบาท ซึ่งทางรัฐบาลก็หวังว่าจะช่วยให้ผู้รับบำนาญพอมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้รับเช็คช่วยชาติกันไปแล้ว 2,000 บาทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

กระทรวงการคลังเสนอปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. ให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ รับขั้นต่ำเดือนละ 6,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิแต่ละรายในเดือนแรก หลังจากกฎหมายมีผลใช้บังคับ 22 ก.ค. 2552 16:42 ไทยรัฐ