วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เครดิตบูโร'ประสานแบงก์ปลดล็อกลูกหนี้น้ำท่วม

เครดิตบูโร คลายความกังวลหนี้สินผู้ประสบภัย ถูกขึ้นบัญชีผิดนัดชำระหนี้ หลังทำหนังสือประสานยังสถาบันการเงินให้ผ่อนผันลูกหนี้ให้บัญชีปกติไม่ค้าง ชำระเสียประวัติทางการเงิน และหมดสิทธิขอสินเชื่อมาซ่อมแซมฟื้นฟูธุรกิจ...

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นางสาว สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า เพื่อคลายความกังวลของผู้ประสบภัยในเรื่องภาระหนี้สิน และดูแลประวัติการชำระสินเชื่อมิให้เกิดผลเสียหาย หากน้ำลดลงเข้าสู่ปกติจะได้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อนำมาซ่อมแซม หรือนำมาใช้หมุนเวียนทางธุรกิจได้ ทั้งนี้ มาตรการที่เครดิตบูโรทำไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 โดยออกหนังสือแจ้งสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก 76 แห่งให้ทราบ และขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลมายังเครดิตบูโรว่า บัญชีสินเชื่อนั้นมีประวัติการชำระปกติไม่ค้างชำระ หรือบัญชีนั้นปรับโครงสร้างหนี้ หรือบัญชีนั้นพักชำระหนี้ เมื่อลูกหนี้ที่ประสบภัยได้เข้าโครงการผ่อนผัน-ผ่อนปรนของสถาบันการเงิน นั้นๆ ข้อมูลจะส่งเข้ามาที่เครดิตบูโรและจะถูกบันทึกว่า บัญชีสินเชื่อนั้นมีประวัติการชำระ “ปกติไม่ค้างชำระ'

 

ส่วนกรณีที่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก 76 แห่ง มีการติดต่อหนี้ภายหลัง เนื่องจากหาตัวลูกหนี้ไม่ได้ช่วงน้ำท่วม หากมีการส่งข้อมูลเข้ามาว่าผิดนัดชำระหนี้ แต่เมื่อมีการเข้าโครงการผ่อนผัน-ผ่อนปรนของสถาบันการเงินนั้นๆ จะให้มีผลย้อนหลังไปยังเดือนที่เคยส่งข้อมูลว่าผิดนัดชำระหนี้ เพื่อแก้ไขให้บัญชีดังกล่าวกลับมาเป็นสถานะบัญชี "ปกติไม่ค้างชำระ" หรือบัญชีนั้นปรับโครงสร้างหนี้ หรือบัญชีนั้นพักชำระหนี้แล้วแต่กรณี ทางเครดิตบูโรจะดำเนินการแก้ไข-ปรับปรุงให้เป็นไปตามที่มีการตกลงกัน อย่างไรก็ตาม เครดิตบูโรได้แจ้งเรื่องให้สมาชิก ได้แก่ สถาบันการเงินรัฐ-เอกชน สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทบัตรเครดิต สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรการที่มีการผ่อนผัน-ผ่อนปรนให้กับลูกค้าผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2554 ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเมื่อน้ำลดควรรีบติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแจ้งความเสียหาย ปรึกษาหารือเพื่อเข้าโครงการผ่อนผัน-ผ่อนปรน เพื่อให้ประวัติทางการเงินได้รับการคุ้มครองว่า "ไม่ผิดนัดชำระหนี้".

เครดิตบูโร คลายความกังวลหนี้สินผู้ประสบภัย ถูกขึ้นบัญชีผิดนัดชำระหนี้ หลังทำหนังสือประสานยังสถาบันการเงินให้ผ่อนผันลูกหนี้ให้บัญชีปกติไม่ค้างชำระเสียประวัติทางการเงิน และหมดสิทธิขอสินเชื่อมาซ่อมแซมฟื้นฟูธุรกิจ... 27 ต.ค. 2554 17:34 ไทยรัฐ