บริการข่าวไทยรัฐ

'บุลสุข'ยันจัดประชุมผู้ถือหุ้นเสริมสุข ถูกต้องตามกม.-ข้อบังคับ

"สมชาย บุลสุข" ยันจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเสริมสุขและดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัททุกประการ

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายสมชาย บุลสุข ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข่าวกรณีบริษัท เอสบีเค เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในเสริมสุขประมาณ10% ยื่นฟ้อง บริษัทและกรรมการ6คน และคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวห้ามนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนกรรมการไว้นั้น บริษัทขอชี้แจงว่า จนถึง ขณะนี้ บริษัทยังไม่ได้รับคำฟ้องที่ต้องจัดส่งมาตามกระบวนการทางกฎหมายแต่อย่างใด แต่ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. บริษัทได้รับสำเนาคำฟ้องจากกรรมการที่เป็นผู้ถูกฟ้องบางท่าน โดยจากสำเนาคำฟ้องนั้นระบุว่าเอสบีเคฯได้ยื่นฟ้องบริษัทและกรรมการ 6 ท่านต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ฐานละเมิด และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 54 รวมถึงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 6 ท่าน โดยอ้างว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 54 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมติต่างๆ ของแต่ละวาระที่ประชุม ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทการอนุมัติจ่ายเงินปันผล การอนุมัติบำเหน็จกรรมการ การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นต้น เป็นโมฆะ

และยังได้กล่าวอ้างว่ากรรมการทั้ง6ท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้ทราบถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการแต่งตั้ง แต่ มิได้ทักท้วงหรือหยุดยั้งบริษัท ในการดำเนินการขอจดทะเบียนกรรมการ ขอให้มีคำสั่งห้ามนายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนกรรมการหรือถ้ารับ จดทะเบียนไปแล้วก็ให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว โดยห้ามกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทำการหรือรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ของบริษัท กับให้เพิกถอนการกระทำใดๆที่บุคคลดังกล่าวได้กระทำลงไปในฐานะกรรมการก่อนที่ ศาลมีคำพิพากษารวมทั้งให้คืนเงินและผลประโยชน์ทุกประเภทที่บุคคลดัง กล่าวได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการและฐานะอื่นที่อาจได้รับแต่งตั้งโดยมติ คณะกรรมการต่อไปด้วย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.54 เอสบีเคได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง โดยได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่โดยไม่ จำต้องรอคำพิพากษานั้นบริษัท ขอชี้แจงว่า บริษัทได้เรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 54 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.54เพื่อพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ รวมถึงวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลการแต่งตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออก โดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประการ และบริษัทได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว เช่น การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงเอสบีเคแล้วเมื่อวันที่ 25 พ.ค.54 และการนำส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งได้แนบแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้บริษัทและเอสบีเคชี้แจงและนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา คำขอจดทะเบียนกรรมการภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2554และวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ตามลำดับ ในส่วนของบริษัท นั้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บริษัทฯได้ ชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจดทะเบียนกรรมการ แล้ว บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยคำนึงถึงสิทธิอัน พึงมีตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นและได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว ทั้งนี้ บริษัท พร้อม ที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่จะมีขึ้นในอนาคต สำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ย่อมมีหน้า ที่และความรับผิดชอบภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีความคืบหน้าที่สำคัญประการใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมการหรือคำ สั่งหรือคำพิพากษาของศาล บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุนทราบต่อไป