วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เว้นภาษีหนุนคนไทยไปลงทุนต่างประเทศ

ครม.มาราธอน หนุนคนไทยไปลงทุนต่างประเทศ เว้นเก็บภาษีเงินได้จากเงินปันผล หนุนตลาดทุนไทย...

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เมื่อค่ำคืนวันที่ 3 พ.ค. ซึ่งเป็นนัดสุดท้าย ได้อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการไปลงทุนในต่างประเทศ โดยให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.) สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และให้ไปหารือรายละเอียดกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อจำแนกประเภทของธุรกิจที่ควรได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีภงด.

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว จะช่วยแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคของเอกชนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้มีภาระต้นทุนภาษีที่ต่ำลง และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และมาตรการดังกล่าวกระทบต่อรายได้รัฐเพียงเล็กน้อย แต่จะช่วยทำให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเงินกลับมาใช้จ่ายในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับรายละเอียดของบริษัท ที่จะต้องรับยกเว้นภาษี ภงด.ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ ต้องถือหุ้นในบริษัท ผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นมาจนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล เงินปันผลต้องมาจากการกำไรสุทธิที่มีการเสียภาษีในประเทศของบริษัท โดยอัตราภาษีดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่า 15%ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่บริษัทที่จ่ายปันผลได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีสำหรับกำไรสุทธิ อันเนื่องมาจากกฎหมายลดหรือยกเว้นภาษีให้เงินปันผล นั้นคงได้รับสิทธิรับยกเว้นภาษีด้วย

นายวัชระ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อสนับสนุนการลงทุนในตราสารการเงินที่ออกเพื่อระดมทุนตามหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้งยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากเงินปันผลในระดับนิติบุคคลไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้จากบริษัทมารวมคำนวณเป็นรายได้ นั้นได้กำหนดว่าบริษัทต้องถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ก่อให้เกิดเงินปันผลไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้หุ้น และไม่ได้โอนหุ้นนั้นไปก่อน 3 เดือนนับแต่วันที่มีเงินได้ รวมทั้งให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเงินได้สามารถโอนหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดใหม่ที่ควบเข้ากัน และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดใหม่ ที่ควบเข้ากัน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ส่วนมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการโอนย้ายเงินออมในระบบการออมระยะยาว สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยไม่ต้องอิงกับการเกษียณอายุ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากลูกจ้างออกจากงานเพราะตาย ทุพพลภาพ หรือเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น

ครม.มาราธอน หนุนคนไทยไปลงทุนต่างประเทศ เว้นเก็บภาษีเงินได้จากเงินปันผล หนุนตลาดทุนไทย... 4 พ.ค. 2554 19:06 4 พ.ค. 2554 19:06 ไทยรัฐ