บริการข่าวไทยรัฐ

ผู้ประกอบการงง 'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน' คืออะไร

นายอัทธ์ พิศาลวานิช

“ม.หอการค้าไทย” เผยผู้ประกอบการไทยรู้จัก “เออีซี” จิ๊บจ๊อย ขณะที่เอสเอ็มอี ไม่พร้อมรับการแข่งขัน เหตุมีทุนจำกัด เข้าถึงแหล่งทุนยาก จี้รัฐโหมประชาสัมพันธ์ หวั่นเป็นเออีซีเต็มรูปแบบปี 58 ผู้ประกอบการไทยจะแข่งไม่ได้...

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคการผลิตและบริการจำนวน 500 รายใน 11 กลุ่มผู้ประกอบการ เรื่อง “ความพร้อมและความเข้าใจของผู้ประกอบการไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ”ว่า มีผู้ประกอบการเข้าใจการเป็นเออีซีเพิ่มขึ้น 5.1% จากปี 52 ซึ่งถือว่าน้อยมาก ส่วนเมื่อแยกกลุ่มธุรกิจที่เข้าใจเออีซี พบว่า เกษตรกรไม่รู้จักและไม่เข้าใจเออีซีถึง 100% ภาคอุตสาหกรรมไม่เข้าใจ 82.9% และภาคบริการไม่เข้าใจ 74.8% โดยประเด็นที่ยังไม่มีความเข้าใจ ได้แก่ การเปิดเสรีภาคบริการ มาตรฐานสินค้าร่วมของอาเซียน กรอบการลดอัตราภาษีศุลกากรหรือการเปิดเสรีการค้าสินค้า และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

ส่วนในด้านความพร้อมของธุรกิจไทยกับการแข่งขันในเออีซีนั้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) มีความพร้อม 59.4% ไม่พร้อม 40.6% ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อม 72.8% ไม่พร้อม 27.2% โดยปัจจัยที่ทำให้ไม่พร้อมได้แก่ ธุรกิจมีทุนจำกัด เข้าถึงเงินทุนยาก และอัตราดอกเบี้ยสูง

เมื่อถามความห็นด้านประโยชน์การเข้าเป็นเออีซีต่อธุรกิจไทย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 59.4% คิดว่าจะได้ประโยชน์ ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ 72.8% เห็นว่าจะได้ประโยชน์เช่นกัน แต่จากสัดส่วนธุรกิจที่เข้าใจเออีซีช่วง 1 ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 5.1% ยังถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะหากในปี 58 สัดส่วนผู้เข้าใจเออีซีไม่เพิ่มขึ้นถึง 50% เป็นสัญญาณว่าธุรกิจไทยจะแข่งขันไม่ได้

ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐต้องเร่งดำเนินการคือ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข้อดีข้อเสีย กำหนดแผนงานและนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นด้านการเมือง จัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศให้มากขึ้น ปรับโครงสร้างการศึกษาให้มีศักยภาพ เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และพัฒนาทักษะแรงานและทักษะด้านภาษา สำหรับเออีซี คือการที่อาเซียน 10 ประเทศจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี 58 มีการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทุน รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายเงิน และแรงงานอย่างเสรี.