วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รื้อบอร์ดสภาพัฒน์สานต่อปฏิรูปประเทศ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเดือน ส.ค. 2560 นี้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด สศช.) ชุดปัจจุบันซึ่งมีนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานจะหมดวาระลง ซึ่งในช่วงที่ต้องมีคณะกรรมการชุดใหม่นี้จะมีการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และวาระการปฏิรูปประเทศ ซึ่งปัจจุบัน สศช.เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ทั้งนี้ การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการครั้งนี้ จะยังมีคณะกรรมการชุดใหญ่เช่นเดิม และมีเพิ่มขึ้นมาอีก 6 ชุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน โดยผู้จะเข้ามาเป็นกรรมการนั้นจะมีทั้งคนรุ่นใหม่ และคนที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน

“ภารกิจของ สศช.ในอนาคตคือการต้องมีฟิวเจอร์แล็บเพื่อศึกษาแนวโน้มอนาคต โฟกัสสิ่งที่ประเทศต้องเตรียมรับมือ เช่น การเข้าสู่สังคมสูงอายุ การพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับการไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงการพัฒนาไทยให้เป็นประตูของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) มีการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานนวัตกรรม ซึ่งทั้งหมดต้องมีคณะกรรมการที่มีความรู้แต่ละด้านเข้ามาดูแล”

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า กฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา ซึ่งต่อไปจะมีการตั้งคณะกรรมการภายใต้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ รวม 2 คณะ ซึ่ง สศช.จะต้องเป็นฝ่ายเลขาธิการทั้ง 2 คณะ ส่วน พ.ร.บ. สศช.ที่อยู่ระหว่าง การปรับปรุงนั้น ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ซึ่งเมื่อกฎหมายมีผลบังคับแล้วจะเปิดเป็นทางการ สศช.สามารถดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน

“สศช.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ปรับบทบาท เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เมื่อสิ้นปี 2579 ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีเทคโนโลยี องค์ความรู้ในการทำงานที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งยอมรับว่าเป็นภารกิจที่ท้าทาย”.

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเดือน ส.ค. 2560 นี้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด สศช.) ชุดปัจจุบันซึ่งมีนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานจะหมดวาระลง... 10 ก.ค. 2560 01:04 ไทยรัฐ