วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 10/07/60

การยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาโดยไม่พยายามแก้ไข คือวิสัยของคนขลาดเขลา

หมึกเขียว ขอเป็นหนึ่งกำลังใจส่งให้ คนสู้ชีวิต ผ่านพ้นทุกอุปสรรคและปัญหาไปได้ในเร็ววัน และขออาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมากฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยอาคารสถานที่ งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหาร วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น ช่างยนต์ ช่างกล-โรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างก่อสร้างโยธา มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง ระบบงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ สามารถประสานงาน กำกับดูแลช่างภายนอกให้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในงานคลังและพัสดุ ฝ่ายบริหาร วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขา วิชาการเงิน การบัญชี การธนาคารมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (หากมีความรู้ด้านระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงินเพื่อนำส่ง ภายในและภายนอกคณะฯ นำฝากรายได้ประจำวันฝากสถาบันการเงิน จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน จัดทำรายการใบเสร็จรับเงินและใบ รับเงินเพื่อนำส่ง จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าเช่าสถานที่ ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 12 ก.ค.นี้

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการทูต และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทาง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง ทางการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการทูต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หรือ สาขาวิชาอื่น ทางภาษาอังกฤษ มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพดี ระยะเวลาการจ้างตามความเหมาะสมของส่วนราชการภายใต้ระยะเวลาตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2560–2563 สมัครที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ถึง 13 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานบ่มเพาะ วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน บริหารธุรกิจ หรือ คอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของงานบ่มเพาะ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และจัดทำโครงการงานบ่มเพาะธุรกิจ สามารถเตรียมและจัดการเรื่องงานพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเต็มรูปแบบและงานพัฒนาศักยภาพผู้รับการบ่มเพาะ ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ดูแลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของธุรกิจ ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ที่มาติดต่อศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี และโครงการเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดไว้ ติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา และผู้ประกอบการกับที่ปรึกษาของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ดูแลและพัฒนา Website ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 รับถึง 14 ก.ค.นี้

กรมการแพทย์ รับ นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันสิรินธร) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานเป็นทีม ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่ วันทำสัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2563 สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ถึง 14 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม รับ ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเตรียมอาหาร 2 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีความรู้ความชำนาญในการเตรียมอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานแผนกห้องครัวในโรง-แรม หรือ มีประสบการณ์ทำครัวในภัตตาคาร/ธุรกิจอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้างานเป็นรอบได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์ผ่านการตรวจโรค Hbs Ag/AB/TB มีความสามารถในการดูแลการจัดเก็บรักษาวัสดุ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารไม่ให้เสียหาย-สูญหาย ทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวให้มีคุณภาพตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตรวจสอบ ดูแลรักษาการใช้งานให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการชำรุดเสียหาย-สูญหาย จัดเตรียมวัตถุดิบ อาหารสด ผัก ผลไม้ ตามที่พ่อครัวกำหนด หรือมอบหมายอย่างมีคุณภาพตามรายการและในงานจัดเลี้ยงให้ถูกต้องตามจำนวนของผู้ใช้บริการในแต่ละวัน, ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่ง พ่อครัว 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีความรู้ความชำนาญในการปรุงอาหารไทยและนานาชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีความรู้ความชำนาญในการปรุงอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานแผนกห้องครัวในโรงแรม หรือ ประสบการณ์ทำครัวในภัตตาคาร/ธุรกิจอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้างานเป็นรอบได้ มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีใบรับรองแพทย์ผ่านการตรวจโรค Hbs Ag/AB/TB มีความสามารถดูแลจัดการงานทุกด้านในการเตรียมอาหาร การปรุงอาหารในส่วนที่รับผิดชอบตามที่หัวหน้างานกำหนดให้มีคุณภาพและมาตร-ฐานการผลิตควบคู่ไปพร้อมกับการควบคุมต้นทุนในส่วนที่รับผิดชอบ ดูแลควบคุมการเก็บรักษาวัตถุดิบ ตรวจสอบวัตถุดิบที่จะใช้ประกอบอาหารประจำวันให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2504-7133 ถึง 18 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเยอรมัน ต้องมีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th  และสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5096 ถึง 21 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยมหิดล รับ ทันตเเพทย์ (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความละเอียด รอบคอบ ต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ได้แก่ IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3, TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29, TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390, TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90, TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400, MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36 มีความรู้ความสามารถในการตรวจและวินิจฉัยคนไข้ใหม่ งานด้านการบริหาร งานพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน HA และการออกหน่วยทันต-กรรมพระราชทาน สนใจสมัครทางระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ถึง 31 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน บริหารธุรกิจ หรือ การตลาด ต้องมีพื้นปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และมีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008,41003, 41006 ถึง 31 ก.ค.นี้.

หมึกเขียว

9 ก.ค. 2560 12:16 ไทยรัฐ