วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 30

โดย ซี.12

หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 30 นี้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย ปลัด อบต. ปลัดเทศบาลตำบล และรองปลัดเทศบาลเมือง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีแนวคิดเชิงบูรณาการ พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทใหม่ของโลก

ได้มีการเลือกคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมของรุ่น ดังนี้

1.นายปริญญา บัวยุบล ปลัด อบต.ทุ่งคา จ.ชุมพร ประธานรุ่น 2. นายณรงค์ศักดิ์ คำภูมี ปลัด อบต.วังหลุม จ.พิจิตร รองประธาน 3.นายกิจจา กาละวงศ์ รองปลัด ทม.กระบี่ จ.กระบี่ รองประธาน 4.นายประคอง ตะนะคี ปลัด อบต.นาขมิ้น จ.นครพนม ที่ปรึกษา 5.นายสมนึก วงษ์แสวง ปลัด ทต. อำนาจ จ.อำนาจเจริญ ที่ปรึกษา 6. นายสมบูรณ์ วารินสุข ปลัด อบต.ตะเคียนเลื่อน จ.นครสวรรค์ เลขานุการ 7.นางวชิราภรณ์ นนทรีย์ ปลัด อบต.ดงสุวรรณ จ.พะเยา เหรัญญิก 8.นางเฉลิมขวัญ ชุ่มจิตต์ ปลัด อบต.หนองพลับ จ.เพชรบุรี ผู้ช่วยเหรัญญิก 9. นายประมวล นาตัน ปลัด ทต.สันป่าเปา จ.เชียงใหม่ หัวหน้า กลุ่มสวัสดิการ 10.นายชูเกียรติ นวลศรี ปลัด อบต.นาทุ่ง จ.ชุมพร หัวหน้า กลุ่มศึกษาดูงาน 11.นายทรายคำ คำปัญญา ปลัด อบต.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 12.นายอาคม ธนูทอง ปลัด ทต.สำโรง จ.อุบล ราชธานี หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 13.นายสุเทพ ด้วงสีบ่วง ปลัด อบต.ทุ่งไทรทอง จ.กระบี่ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชาการ 14. นายถาวร หัสสา ปลัด ทต. บ้านเดื่อ จ.หนองคาย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชาการ 15. นายรัชชานนท์ นวลปาน ปลัด อบต. ดีหลวง จ.สงขลา หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 16.นายศรียนต์ เชื้อชิต ปลัด อบต.ศรีดอนมูล จ.เชียงราย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 17. นายอดุลย์ อินทสโร ปลัด อบต.ชิงโค จ.สงขลา หัวหน้ากลุ่มกีฬา 18.นางกัลยารัตน์ หาญธรรมธีรวัช ปลัด ทต.ดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 19.นางสารีย์ ครุอำโพธิ์ ปลัด อบต.หาดส้มแป้น จ.ระนอง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม ประชาสัมพันธ์ 20.นายธนภูมิ ไชยประสิทธิ์ ปลัด อบต.วะตะแบก จ.ชัยภูมิ กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21.นางสาวสุทธิภรณ์ แผ่นสำริต ปลัด อบต.คู้สลอด จ.พระนครศรีอยุธยา กรรมการตัวแทนภาคกลาง 22.นายสมเกียรติ คำแสนยศ ปลัด อบต.สันกลาง จ.เชียงราย กรรมการตัวแทนภาคเหนือ 23.ว่าที่ร้อยตรี อมร พุฒคง ปลัด อบต.ทำนบ จ.สงขลา กรรมการตัวแทนภาคใต้

ผู้ที่รับผิดชอบดูแลโครงการนี้มีตั้งแต่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย นายชโชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโครงการ

เป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันฯ ที่ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการ ปรับหลักสูตรให้มีการศึกษาดูงานเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยได้จัดให้ ไปศึกษาดูงานทั้งภาคเหนือและภาคใต้ ในเรื่อง ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา การยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน แหล่งการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเรียนรู้ทฤษฎี หลักการบริหารกระบวนการคิดและหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน เพื่อนำไปบริหารงานให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับคนในท้องถิ่นต่อไป.

“ซี.12”

9 ก.ค. 2560 11:36 ไทยรัฐ