วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' ชี้ คนหนุน 'พ.ร.บ.ยาสูบ' ฉบับใหม่ ห้ามขายเด็กอายุต่ำกว่า 20

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ความเห็นคนไทยกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระบุร้อยละ 89.68 เห็นด้วยห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี  ร้อยละ 84.88 เห็นด้วยเพิ่มโทษปรับผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 60 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยคิดอย่างไรกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 2560 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา 

เมื่อถามถึงการรับทราบเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในประเด็นต่างๆ พบว่า การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.44 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 22.56 ระบุว่า ไม่ทราบ การห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.20 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 34.80 ระบุว่า ไม่ทราบ การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.36 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 29.64 ระบุว่า ไม่ทราบ 

การห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.82 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 40.18 ระบุว่า ไม่ทราบ การห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรม CSR อุปถัมภ์สนับสนุน บุคคลหรือองค์กร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.32 ระบุว่า ไม่ทราบ และร้อยละ 38.68 ระบุว่า ทราบ การห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.45 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 31.55 ระบุว่า ไม่ทราบ การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.65 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 32.35 ระบุว่า ไม่ทราบ การเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.70 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 41.30 ระบุว่า ไม่ทราบ เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.37 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 38.63 ระบุว่า ไม่ทราบ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในประเด็นต่างๆ พบว่า การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.68 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 9.28 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.04 ระบุว่า เฉยๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.56 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 14.72 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.72 ระบุว่า เฉยๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.20 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 7.60 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.20 ระบุว่า เฉยๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.12 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.32 ระบุว่า เฉยๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ขณะที่การห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรม CSR อุปถัมภ์สนับสนุน บุคคลหรือองค์กร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.28 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 21.12 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.60 ระบุว่า เฉยๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.92 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 16.72 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.36 ระบุว่า เฉยๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.96 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 24.32 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.72 ระบุว่า เฉยๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.88 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 13.52 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.60 ระบุว่า เฉยๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ความเห็นคนไทยกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระบุร้อยละ 89.68 เห็นด้วยห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 84.88 เห็นด้วยเพิ่มโทษปรับผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 9 ก.ค. 2560 10:47 ไทยรัฐ