วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตำนานนครล่ม

ตำนานพื้นบ้าน เนื้อหาทำนอง ผู้มีอำนาจไม่มีศีลในธรรม ดินฟ้าลงโทษให้บ้านเมืองถล่มล่มจม...ผมเคยอ่านแล้วหลายเรื่อง เพิ่งมารู้ว่ามีที่มาจาก ภรุราชชาดก (ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เล่ม 3 ภาค 3)

ในพุทธกาล เมื่อพุทธศาสนาลงรากหยั่งลึกแพร่กระจาย ลาภสักการะก็บ่าไหลมาหาพระสงฆ์ พวกเดียรถีย์ (นอกศาสนา) อยากได้ลาภสักการะบ้าง จึงคิดหาวิธีสร้างวัดขึ้นหลังวัดเชตวัน

ระหว่างการก่อสร้างเสียงก็ดังอึกทึกครึกโครม พระพุทธองค์ตรัสให้พระอานนท์ไปบอกพระราชาว่า พระในพุทธศาสนาประกอบความเพียรด้วยความสงบ ขอให้พระราชาห้าม

ก่อนสร้างวัด เดียรถีย์เอาเงินก้อนใหญ่ไปถวายพระราชา พระราชาจึงไม่ห้าม

พระพุทธเจ้าสั่งพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน์ไปขอพระราชาอีก คราวนี้พระราชาไม่อยู่

พระพุทธเจ้าต้องทรงเหนื่อยเอง เช้ารุ่งขึ้นทรงนำพระ 500 รูป ไปบิณฑบาตที่หน้าประตูวัง พระราชานิมนต์เข้าวังถวายภัตตาหารแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงเล่าอดีตนิทาน

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระราชาพระนามว่า ภรุราช เสวยราชย์อยู่ในแคว้นภรุรัฐ

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระดาบส สำเร็จอภิญญา สมาบัติ อยู่ในหิมวันตประเทศ ต้องการอาหารรสเค็มเปรี้ยว นำดาบส 500 รูป ลงมายึดที่พักทางต้นไทรย้อยด้านเหนือนคร

ต่อมามีดาบสอีกคณะ 500 รูป ก็มาพักอยู่ที่ต้นไทรด้านทิศใต้ ขอภิกษาในพระนครจนพอใจแล้วก็กลับ

ไม่นานนักต้นไทรด้านทิศใต้แห้งโกร๋น ดาบสคณะนี้มาอีกครั้ง ก็ย้ายที่พักไปอยู่ใต้ต้นไทรทิศเหนือ ดาบสคณะแรกของพระโพธิสัตว์ กลับมาก็ไม่มีที่พัก เกิดวิวาททุ่มเถียงกัน

เรื่องถึงพระราชา ครั้งแรกพระราชาตัดสินให้ดาบสที่มาอยู่ทางทิศเหนือก่อนชนะ แต่ดาบสอีกพวกเอาของมีค่าไปถวาย (ติดสินบน) พระราชา พระราชาก็กลับคำตัดสินเดิม

พอดาบสพวกที่แพ้หาของมีค่าไปถวายพระราชาบ้าง พระราชาก็ตัดสินให้ชนะอีก

ดาบสพระโพธิสัตว์พิจารณาว่า อุตส่าห์ละวัตถุกาม ละกิเลสออกบวชในป่า แต่ต้องมามีเรื่องวิวาทแย่งที่พักใต้ต้นไม้...ผลัดกัน
ให้สินบนพระราชา เป็นการกระทำที่ไม่สมควร

ดาบสคณะนี้คิดดังนี้ก็ชวนกันกลับไปยังหิมวันตประเทศ

เหตุวิวาทของสองคณะดาบสอยู่ในความรับรู้ของเทวดา ณ แคว้นภรุรัฐ เทวดาทั้งหลายเห็นพ้องว่า การที่พระราชารับสินบน 

ตัดสินคดีทำให้ดาบสสองคณะวิวาทกัน เป็นเรื่องอุบาทว์จัญไรใหญ่หลวง

จึงพร้อมใจกันรวมอิทธิฤทธิ์ บันดาลให้แคว้นภรุรัฐอันกว้างใหญ่ถึง 300 โยชน์ ถล่มล่มจมหายไปกลายเป็นเกาะใหญ่รกร้างผุดขึ้นกลางทะเล

ชาวแว่นแคว้นก็ถึงความพินาศฉิบหาย เหตุเพราะพระเจ้าภรุราชพระองค์เดียว

จบเทศนาชาดกแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงเตือนสติพระราชา “มหาบพิตรไม่ควรลำเอียง ทำให้บรรพชิตสองคณะวิวาทกัน” พระราชาสดับแล้วกลัวผลกรรม

รีบสั่งให้ราชบุรุษเร่งไปรื้ออารามเดียรถีย์ เรื่องก็จบลง

เข้าพรรษามาได้หนึ่งวัน ฟังพระเทศน์สักกัณฑ์ก็ดีนะครับ เทศนากัณฑ์นี้มีข้อให้คิด...เรื่องในบางบ้านเมือง เช่น เรื่องสินบน เงินทอนปฏิสังขรณ์วัด ที่คนของรัฐกำลังเร่งสะสาง ไล่เรียงมาตั้งแต่วัดน้อย จนมาถึงวัดใหญ่

ถ้าผู้มีอำนาจเจตนาจะปฏิรูปพระพุทธศาสนาโดยสุจริตใจ ก็ถือเป็นเรื่องดี แต่คนบางพวกมีข้อแคลงใจว่า จะเป็นเรื่องยุแยงให้พระสอง คณะแตกแยกกัน

หนึ่งในอนันตริยกรรมมีข้อสังฆเภท ยุสงฆ์ให้ทะเลาะกัน อยู่ด้วย ผลของกรรมนี้หนักหนา ถึงขั้นห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ในพุทธกาล พระเทวทัตถูกธรณีสูบลงนรกอเวจี...ต่อหน้าต่อตามหาชนทีเดียว.

กิเลน ประลองเชิง

9 ก.ค. 2560 09:22 ไทยรัฐ