วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.เร่งวางกลไกรองรับ ก.ม.แร่ใหม่

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบหมายให้ ทส.ผลักดันการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยที่ผ่านมาได้เร่งรัดผลักดันให้มีปรับปรุง พ.ร.บ. แร่เพื่อให้เกิดความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้เกิดกลไกการบริหารจัดการแร่เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่ (พ.ศ.2560) ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2560 และจะมีผลบังคับในวันที่ 29 ส.ค.2560 อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอกฎหมายมีผลบังคับใช้ ทส.ได้ผลักดันระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกการดำเนินการในเชิงนโยบาย ควบคู่กับการจัดประชุมรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ จ.ลำปาง ขอนแก่น ลพบุรี และสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการ จำนวน 5 ครั้ง

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ขณะที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ที่ผ่านมามีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 คณะ เพื่อจัด ทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ โดยมีการกำหนดพื้นที่การทำเหมืองแร่ พื้นที่แหล่งแร่ที่ควรสงวนไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต การจัดทำนโยบายแร่หินอุตสาหกรรม (แร่โพแทช และแร่ควอตซ์) รวมถึงการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้การบริหาร จัดการแร่ของประเทศมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบหมายให้ ทส.ผลักดันการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 8 ก.ค. 2560 01:03 ไทยรัฐ