วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับลูกนายกฯปรับโครงสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครั้งที่ 6/2560 ที่ประชุม ได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กระทรวงต่างๆ ไปศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาการปรับโครงสร้างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายอื่นๆของรัฐบาลได้อย่าง คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ตนจึงสั่งการในที่ประชุมให้ทั้ง 6 หน่วยงานในสังกัด วธ.ไปศึกษาวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งให้รายงานสรุปผลการศึกษา จากนั้นจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปการปรับโครงสร้างในภาพรวมของกระทรวงเพื่อเสนอรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้กำชับให้แต่ละกรมเร่งจัดทำร่างกฎหมายต่างๆ และจัดเวทีประชาพิจารณ์ให้แล้วเสร็จ อาทิ ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ร่าง พ.ร.บ.หอสมุด แห่งชาติ พ.ศ. ...เป็นต้น เพื่อเสนอต่อรัฐบาล ขณะ เดียวกัน ยังได้รับรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาส 3 ณ วันที่ 27 มิ.ย.60 ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 68.69 ขณะที่งบลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 79.65 ถือว่าอยู่ในอันดับที่ดีกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตนให้แต่ละกรมไปวางแผนขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้เป็นสากลมากขึ้นในปี 2561.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครั้งที่ 6/2560 ที่ประชุม ได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 8 ก.ค. 2560 00:58 ไทยรัฐ