วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทอาสาฬหบูชา 'ควรละอายต่อบาป'

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา 2560 ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยย้ำเตือนจิตใจ มีความละอายต่อบาป ไม่ใช่ทำแค่เพียงพิธีกรรม

วันที่ 7 ก.ค.60 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พศ. 2560 ความว่า “วันอาสาฬหบูชาเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัทจะได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ย้ำเตือนจิตใจตนให้มุ่งประพฤติตามหนทางแห่งอริยมรรค ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้เป็นครั้งแรกในดิถีเช่นนี้ ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชน คงเคยปฏิญาณตนถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันมาแล้วทุกคน ด้วยถ้อยคำภาษาบาลีว่า พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ, สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น

ในโอกาสคล้ายวันบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สาม จึงขอเชิญชวนทุกท่านทบทวนความหมายของคำปฏิญาณที่ประกาศตนอยู่เสมอว่า แท้จริงแล้วมีสาระลึกซึ้งมากกว่าแค่เพียงพิธีกรรม ถ้าท่านเป็นผู้มีพระไตรสรณคมน์คอยนำทางชีวิตอยู่ทุกขณะจิต ก็ย่อมมีความเคารพยำเกรงในคำสอนของพระศาสดา ย่อมมีความละอายชั่ว กลัวบาป ไม่กล้าประพฤติล่วงละเมิดศีล ซึ่งเป็นการปิดประตูสู่ความตกต่ำ และย่อมขวนขวายที่จะประพฤติธรรม ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ความเจริญ ถ้าทำได้ตามนั้น ความศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระรัตนตรัยย่อมมีอยู่จริง และย่อมดลบันดาลให้ท่านประสบความสุข ความเจริญ ได้อย่างเห็นแจ้งประจักษ์จริง ด้วยผลจากความดีงามที่ท่านเพียรประพฤติตามพระพุทธธรรมนั่นเอง ไม่ใช่ด้วยอานุภาพลี้ลับซึ่งเหนือการพิสูจน์แต่อย่างใด”

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทต่อว่า ประเพณีการบูชาพิเศษในวันอาสาฬหบูชา เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อเกือบ 60 ปีมาแล้ว ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมควรที่เราชาวไทยจะได้ภาคภูมิใจ และขอจงใช้โอกาสวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา เป็นปฐมฤกษ์แห่งการรักษาสัจจะต่อคำปฏิญาณ ในอันที่จะละเว้นจากบาป พร้อมเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีให้เพิ่มพูน เพื่อสันติสุขอันไพบูลย์ในชีวิตของท่าน ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลกนี้ สืบไป.

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา 2560 ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยย้ำเตือนจิตใจ มีความละอายต่อบาป ไม่ใช่ทำแค่เพียงพิธีกรรม 7 ก.ค. 2560 15:46 7 ก.ค. 2560 16:34 ไทยรัฐ