วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.เพชรบุรี บวงสรวงทุ่งเศรษฐี เจดีย์เก่าพันปี หลังเตรียมทำเป็นแหล่ง ทท.

จังหวัดเพชรบุรี โดย อ.ชะอำ เทศบาล และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีบวงสรวงโบราณทุ่งเศรษฐี เจดีย์เก่าแก่สมัยทวารวดีอายุกว่า 1,000 ปี เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว หลังกรมศิลป์ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน...

เมื่อเวลา 09.09 น. ของวันที่ 6 ก.ค.60 ณ บริเวณลานโบราณสถานทุ่งเศรษฐี เทือกเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงโบราณสถานทุ่งเศรษฐี พุทธศาสนสถานเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี อายุกว่า 1,000 ปี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกัมพล สุภาแพ่ง อดีต ส.ส.เพชรบุรี น.ส.ประภาพรรณ ศรีสุข หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี รวมถึงผู้แทนจากเทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลตำบลนายาง ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลนายาง และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายทรงรัฐ กล่าวว่า โบราณสถานทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อระหว่างตำบลชะอำ กับตำบลนายาง ใกล้กับวนอุทยานเขานางพันธุรัตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลตำบลนายาง สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้นำชุมชน ผู้แทนชาวบ้าน ฯลฯ ร่วมกันพัฒนาโบราณสถานทุ่งเศรษฐีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีฯ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล อาจารย์ มรภ.เพชรบุรี อดีตครู ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ได้รวบรวมองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ทวารวดี – ทุ่งเศรษฐี

นายอำเภอชะอำ กล่าวต่ออีกว่า โบราณสถานทุ่งเศรษฐีเป็นศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา มีอายุเก่าแก่ถึงสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 เป็นแหล่งอารยธรรมชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นเมืองท่าเส้นทางการค้าสำคัญในอดีต ปัจจุบันอยู่ในเขตวนอุทยานเขานางพันธุรัต บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานกับกรมศิลปากร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี แต่ภายหลังสถานที่ดังกล่าวยังขาดการดูแลเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทางอำเภอชะอำจัดประชุมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโบราณสถานทุ่งเศรษฐีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า สำหรับในการจัดพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากโบราณสถานที่มีกว่าพันปีของตนเอง ได้เห็นคุณค่า และมาร่วมมือร่วมใจกัน จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ชาวบ้าน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ก็ร่วมมือกัน ประเด็นที่สอง อยากให้รักถิ่นเกิดของตนเอง ชุมชนที่นี่เคยทิ้งถิ่นไปเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้ว ไปอยู่ทางจ.ประจวบคีรีขันธ์เยอะ เพราะเนื่องจากความขาดแคลนน้ำ ฉะนั้น การที่ชุมชนรักท้องถิ่นตนเอง ก็จะรักสิ่งที่มีคุณค่า ถ้าสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม และให้เชื่อมั่นว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนโบราณ มีอายุมาช้านาน คนที่อยู่ในยุคหลังๆ ควรได้รักษาสืบต่อไป เราเดินมาถูกทางแล้วในภารกิจหน้าที่ของเรา เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศว่า ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ร่วมมือกับท้องถิ่น ระเบิดจากข้างในตามแนวพระราชดำริจากรัชกาลที่ 9.

จังหวัดเพชรบุรี โดย อ.ชะอำ เทศบาล และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีบวงสรวงโบราณทุ่งเศรษฐี เจดีย์เก่าแก่สมัยทวารวดีอายุกว่า 1,000 ปี เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว หลังกรมศิลป์ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน... 7 ก.ค. 2560 11:38 7 ก.ค. 2560 11:55 ไทยรัฐ