วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สลก.ทร.เสริมความรู้หน่วย เพื่อพัฒนาการทำงาน สร้างภาพลักษณ์กองทัพเรือ

สลก.ทร.ติดดาบเสริมความรู้ให้หน่วยงานกองทัพเรือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงาน การสร้างภาพลักษณ์ ในแผนแม่บทการจัดการความรู้ ให้"ราชนาวีที่เป็นเลิศ ก่อเกิดนาวาแห่งการเรียนรู้" ในการสร้างภาพลักษณ์ ทร.โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ...

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ น.อ.พาสุกรี วิลัยรักษ์ ผอ.กปส.สลก.ทร.ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย ให้กับคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆในกองทัพเรือได้มีการจัดการความรู้ที่ดี

รวมทั้งจัดระดับการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้นำผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการจัดการความรู้ของหน่วยมานำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยอื่นๆ ได้รับทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยต่างๆ เห็นความสำคัญในการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมกำลังพลทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ให้สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์

โดยการกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กองทัพเรือ พ.ศ.2557 - 2560 "ราชนาวีที่เป็นเลิศ ก่อเกิดนาวาแห่งการเรียนรู้" โดยนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานของ กองทัพเรือ เพื่อยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม และองค์การขีดสมรรถนะสูงสำหรับสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การบูรณาการงานสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ในการสร้างภาพลักษณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือคือ "จะเป็นหน่วยงานด้านงานเลขานุการ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานภายในปี 2567"

ซึ่งสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ LINE เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็ว นำมาเป็นเครื่องมือในการประสานงาน ทำให้กระบวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีสายงานในการดำเนินการต้องใช้ระยะเวลานานทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ และสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือได้ จึงนำแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลงในระบบสารสนเทศเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในการนำมาใช้ประโยชน์กับหน่วยต่อไป.สลก.ทร.ติดดาบเสริมความรู้ให้หน่วยงานกองทัพเรือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงาน การสร้างภาพลักษณ์ ในแผนแม่บทการจัดการความรู้ ให้"ราชนาวีที่เป็นเลิศ ก่อเกิดนาวาแห่งการเรียนรู้" ในการสร้างภาพลักษณ์ ทร.โดยใช้เทคโนโลยี 7 ก.ค. 2560 08:48 ไทยรัฐ