วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์ ต.ค.นี้เริ่มประเมินคุณภาพรอบสี่

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับผู้บริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาจากทุกองค์กรหลักของ ศธ. เพื่อ เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อไปจะไม่มีการรับรองคุณภาพสถานศึกษา ไม่เน้น เอกสาร แต่เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ โดย สมศ. จะส่งร่างกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงอุดมศึกษาให้ ศธ.พิจารณาเพื่อเห็นชอบเป็นกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกัน จากนั้น สมศ.ดำเนินการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินใหม่ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะทำการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาอย่างเข้มข้นภายในเดือน ก.ค.นี้ สมศ.จะเปิดเวทีประชาพิจารณ์ และอบรมผู้เชี่ยวชาญที่จะลงพื้นที่ประเมิน คาดว่าจะเริ่มการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 4 ได้ประมาณเดือน ต.ค.นี้ ทั้งนี้ สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินตามกรอบ มาตรฐานใหม่ ในครั้งแรกจะมาจากความสมัครใจและมาจากทุกสังกัด.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับผู้บริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาจากทุกองค์กรหลักของ ศธ. 7 ก.ค. 2560 03:52 ไทยรัฐ