วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คกก.สรรหา ผอ.ส.ส.ท. ร่อนแถลงการณ์ ยัน โปร่งใสทุกขั้นตอน

คกก.สรรหา ผอ.ส.ส.ท.ร่อนแถลงการณ์ ยืนยัน ขั้นตอนสรรหาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และโปร่งใสทุกขั้นตอน พร้อมตั้งข้อสังเกตความเห็นของ นายแก้วสรร อติโพธิ ไม่มีผลทางกฎหมาย 

คำแถลงของคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ต่อกรณีความเห็นว่ากระบวนการสรรหาไม่ถูกต้อง

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ความเห็นของนายแก้วสรร อติโพธิ กรรมการธรรมาภิบาลที่ระบุว่ากระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นกระบวนการสรรหาที่ไม่ถูกต้องตามความทราบแล้วนั้น

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ขอชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ส.ส.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ.ศ.2560 ทุกประการและกระบวนการสรรหาเป็นไปด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยในการสรรหาดังกล่าว ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครประกอบกับการรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทั้ง 7 คน ก่อนจะมีการลงมติว่า มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมจำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับดังกล่าว ข้อ 9.2 วรรคสอง ยังระบุด้วยว่า "ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายสงวนสิทธิ์ในการที่จะยังไม่ดำเนินการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยราย หรือ ในกรณีที่ได้มีการกลั่นกรองแล้ว แต่ไม่มีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้การตัดสินของคณะกรรมการนโยบายเป็นที่สุด" ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงมีหน้าที่เพียงกลั่นกรองและสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และสมควรที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเพื่อส่งให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณา เท่านั้น หากคณะกรรมการนโยบาย เห็นว่ากระบวนการสรรหาไม่ถูกต้อง ก็มีอำนาจที่จะยกเลิกกระบวนการสรรหา และดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ได้โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาผู้สมัครที่คณะกรรมการสรรหาได้กลั่นกรองส่งให้แต่อย่างใด

ประกอบกับความเห็นดังกล่าวเป็นความเห็นของ นายแก้วสรร อติโพธิ ที่ระบุตำแหน่งว่า เป็น กรรมการธรรมาภิบาล ส่งถึง นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ในฐานะส่วนตัว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่า ความคิดเห็นดังกล่าวนี้ ผูกพันหรือมีนัยทางกฎหมายประการใด อีกทั้งความเห็นนี้ ก็ยังอาจส่งผลเป็นการทำลายความเชื่อถือหรือความเป็นอิสระของคณะกรรมการสรรหาอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วยเช่นกัน

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหามีข้อสังเกตถึงเจตนาของผู้เผยแพร่ความเห็นดังกล่าว เนื่องจากมีการเผยแพร่ออกมาระหว่างการหารือของคณะกรรมการนโยบายก่อนมีการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อลงมติคัดเลือกผู้อำนวยการในวันนี้ (6 กรกฎาคม) ทั้งๆ ที่กระบวนการสรรหาเสร็จสิ้น และเผยแพร่ต่อสาธารณะตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 แล้ว

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

คกก.สรรหา ผอ.ส.ส.ท.ร่อนแถลงการณ์ ยืนยัน ขั้นตอนสรรหาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และโปร่งใสทุกขั้นตอน พร้อมตั้งข้อสังเกตความเห็นของ นายแก้วสรร อติโพธิ ไม่มีผลทางกฎหมาย 6 ก.ค. 2560 18:56 ไทยรัฐ