วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุกรรมการปฏิรูปการศึกษา

โดย ซี.12

ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิรูปการศึกษาต่างพยายามติดตามการทำงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ด้วยความหวังว่าวงการการศึกษาของไทยจะได้เดินหน้าก้าวไกลอย่างจริงจังเสียที

ทราบว่าคณะกรรมการชุดนี้มีความทุ่มเทในการทำงานมากพอสมควร ตอนนี้ก็ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาเป็นอนุกรรมการเพิ่มในชุดต่างๆ ดังนี้

คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก 1.ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานอนุกรรมการ 2.นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ อนุกรรมการ 3.รองศาสตาจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ อนุกรรมการ 4.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิชรา เรืองดารกานนท์ อนุกรรมการ 5.นางเรียม สิงห์ทร อนุกรรมการ 6.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกองทุน 1.นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการ 2.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อนุกรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อนุกรรมการ 4.รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ อนุกรรมการ 5.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ อนุกรรมการ 6.ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อนุกรรมการ 7.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อนุกรรมการ 8.นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล อนุกรรมการ 9.นายไกรยส ภัทราวาท อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการครู 1.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานอนุกรรมการ 2.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา อนุกรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อนุกรรมการ 4.รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี อนุกรรมการ 5.นางเพชรชุดา เกษประยูร อนุกรรมการ 6.นางเรียม สิงห์ทร อนุกรรมการ 7.รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ อนุกรรมการ 8.นายศุภชัย เจียรวนนท์ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานอนุกรรมการ 2.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา อนุกรรมการ 3.รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ อนุกรรมการ 4.นายตวง อันทะไชย อนุกรรมการ 5.รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี อนุกรรมการ 6.รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ อนุกรรมการ 7.รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการโครงสร้าง 1.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานอนุกรรมการ 2.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา อนุกรรมการ 3.นายไกรยส ภัทราวาท อนุกรรมการ 4.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อนุกรรมการ 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อนุกรรมการ 6.นายตวง อันทะไชย อนุกรรมการ 7.นางเพชรชุดา เกษประยูร อนุกรรมการ 8.นางภัทรียา สุมะโน อนุกรรมการ 9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ อนุกรรมการ 10.นายศุภชัย เจียรวนนท์ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคม 1.นายตวง อันทะไชย ประธานอนุกรรมการ 2.ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อนุกรรมการ 3.นางภัทรียา สุมะโน อนุกรรมการ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อนุกรรมการ 5.นางเรียม สิงห์ทร อนุกรรมการ 6.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา อนุกรรมการ

ให้เวลาทำงานอีกนิดคงจะได้เห็นรูปแบบและแนวทางใหม่ๆในการจัดการกับวงการการศึกษาถ้ามือระดับนี้รับอาสาแล้วยังไปไม่ไหวก็เลิกหวังกันได้แล้ว.

“ซี.12”

6 ก.ค. 2560 09:54 ไทยรัฐ