วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สแกนก่อนไป! ชม 5 ห้อง นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493

เปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ “นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ ๒๔๙๓ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว ได้รวบรวมดวงแสตมป์อันเกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้ทั้งสิ้น 79 ชุด 353 แบบ ตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์ ซึ่งนับเป็นมรดกแห่งความทรงจำของคนไทยมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ซึ่งงานนี้ไทยรัฐออนไลน์ได้มีโอกาสเข้าชมและนำภาพบรรยากาศภายในมาให้ได้ชมกันก่อนไป...

โดยแบบของการจัดงานนิทรรศการอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด 2493 ซึ่งมาจากปีมหามงคลของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า สะท้อนแนวคิด คือ

 “2 พระองค์ คู่พระบารมี 4 ภาค เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร 9 ทำ เพื่อพสกนิกร  และ 3 คำสอนศาสตร์พระราชา” โดยจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านแสตมป์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ห้องจัดแสดงหลัก ดังนี้ 

​ห้องที่ 1 “5 พฤษภาคม 2493 ปฐมบท แห่งความสุขของคนไทย” นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในปีพุทธศักราช 2493 ซึ่งนับเป็นปีมหามงคลของเหล่าชาวไทย เนื่องด้วยเป็นปีที่มี พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งพระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยว่า 

 “...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  เปรียบเสมือนเป็นคำมั่นสัญญาที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยและทรงรักษาไว้ตลอดพระชนม์ชีพ

ห้องที่  2  “2 พระองค์ คู่พระบารมี” นำเสนอผ่านแกลลอรี่ภาพแสตมป์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวิดีโอที่ทั้งสองพระองค์ประทับเคียงคู่กันเสมอมาเพื่อให้ผู้ชมปลาบปลื้ม มีความสุข และระลึกถึง 2 พระองค์ที่ทรงเป็นคู่พระบารมีที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

ห้องที่ 3  “4 ภาค เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร” ภายในห้องเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย จนมีคำกล่าวจากประชาชนชาวไทยว่า “ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จฯ  ไปไม่ถึง” พร้อมทั้งประดับตกแต่งด้วยแสตมป์ที่สะท้อนถึงการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ ของประเทศไทย

ห้องที่ 4  “9 ทำ เพื่อพสกนิกร” เป็นห้องที่นำเสนอเรื่องราวผ่านโครงการในพระราชดำริที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการสำคัญ 9 โครงการอันเป็นประจักษ์พยานในการ “ครองแผ่นดินโดยธรรม” เพื่อสร้าง “ประโยชน์” และ “ความสุข” ให้แก่ “มหาชนชาวสยาม” ด้วยเทคนิค  Animation สุดตระการตา บนจอ  LED  ขนาด 6 เมตร เป็นภาพกราฟิกจากภูเขาถึงทะเลและภาพแสตมป์ที่บันทึกโครงการอันทรงคุณค่าจากการทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรของพระองค์ เช่น แสตมป์โครงการฝนหลวง แสตมป์โครงการชั่งหัวมัน แสตมป์โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น

ห้องที่ 5  “3 คำสอน ศาสตร์พระราชา” เป็นบทสรุปของนิทรรศการครั้งนี้ด้วย  3 คำสอนของพ่อ คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อันเป็นหลักการที่ผู้ชมจะสามารถน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การงาน เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ “ตามรอยพ่อ” ซึ่งจัดแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้สอดคล้องกับ  “หลักคำสอนของศาสตร์พระราชา”

ซึ่งภายในงานไม่ได้มีเพียงแค่นี้ยังมีโซนกิจกรรมที่น่าสนใจหมุมเวียนสับเปลี่ยนตลอดระยะเวลา 5 เดือน สำหรับในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 คือ กิจกรรม “สุขที่พ่อให้ จากใจประชาชน” ซึ่งจะรวบรวมภาพถ่ายแห่งรอยยิ้มของพสกนิกรชาวไทย ที่มาเที่ยวชมนิทรรศการแสตมป์ของพ่อและนำมาจัดแสดงบนกรอบรูปแสตมป์ขนาดใหญ่เพื่อสร้างกำแพงแห่งรอยยิ้มประชาชนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชาชนคนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการรับชมนิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2560 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

 

เปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ “นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ ๒๔๙๓ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว ได้รวบรวมดวงแสตมป์อันเกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้ทั้งสิ้น 79 ชุด 353 แบบ 5 ก.ค. 2560 15:16 ไทยรัฐ